ആശ്വാസമായി

ലോകത്തിൽ അന്യനായ്‌ മാറുകിലും

ലോകത്തിൽ നിന്ദ്യനായ്‌ തീരുകിലും

ആശ്വാസം തേടും ഞാൻ നിൻ കരത്തിൽ

മറ്റാരുമില്ലെനിക്കാശ്വാസമായ് 

​​

നീറുമെൻ മനസ്സു തേടുന്നതാം

ലോകത്തിൻ ആശ്വാസം തള്ളുന്നു ഞാൻ

നീറും മനസ്സുമായ്‌ കാൽവറിയിൽ

എന്നേയും കണ്ടോരു നാഥനുണ്ട്‌

 

ആശ്വാസം നിന്നിൽ കാണുന്നു ഞാൻ 

ശാശ്വത സന്തോഷ കലവറയിൽ 

വേദനയിലും എൻ ക്ലേശത്തിലും 

നിൻ സാന്ത്വനസ്പർശം എൻ ആശ്വാസമേ

 

രോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള. സൗഖ്യത്തേക്കാൾ 

വേദനയിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയേക്കാൾ 

ഉള്ളം തകർന്നു കരഞ്ഞീടുമ്പോൾ  

നിൻ കര സ്പർശമെൻ സായൂജ്യമേ


Lokathil | Sithara Krishnakumar | Jetson Sunny | Darvin Wilson| RAFA MEDIA

Audio file
Thumbnail image

02-അവന്‍ കൃപ -ആശ്വാസമായി

 


Song : Aashwaasamaayi

Vox : Sithara Krishnakumar

Music Director : Jetson Sunny

Lyrics : Darvin M Wilson

Programming : Dencil Wilson

Mixing, Mastering & Camera : Jinto John

Recordist : Jisto George

Video Editing : Unni Ramapuram

String Section : Francis & Group

Wind Instrumentalist : Jossy Alappey

Audio Studio & Video Floor : Geetham Digital Sound Studio

Album : Avan Krupa

Production : Rafa Media International

Release : 26 December 2016

 

Youtube Video Link - https://goo.gl/yvFdMn

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.