നല്ലൊരു നാളയെ

നല്ലൊരു നാളയെ കാത്തിരിപ്പൂ ഞാൻ

ശോഭനമായൊരു ദേശമതിൽ

പ്രിയനുമായുള്ള വാസമതോർക്കുമ്പോൾ

ഇല്ലില്ല ഖേദം തെല്ലുമെന്നിൽ

 

ഇത്രമാം സ്നേഹം എന്നിൽ പകർന്ന്

മാറോട് ചേർത്ത സ്നേഹനാഥാ

അങ്ങല്ലാതാരും ആശ്രയം വെയ്പ്പാൻ

ഇല്ലില്ല വേറെ ഈ ധരയിൽ

 

പോയതുപോൽ താൻ വേഗം വരാമെന്ന്

ചൊല്ലി പിരിഞ്ഞൊരെൻ യേശുനാഥാ

പൊൻമുഖം കാണ്മാൻ വാഞ്ചയതേറുന്നേ

ഇല്ലില്ല മറ്റൊന്നും ജീവിതത്തിൽ

Nalloru Naalaye | Elizabeth Raju | Shyju Mathew | Jetson Sunny | Hit Christian Song of the Year 2016

Audio file
Thumbnail image

03- അവന്‍ കൃപ - നല്ലൊരു നാളയെ

Song :: Nalloru Naalaye

Singer :: Elizabeth Raju

Lyrics :: Shyju Mathew

Music :: Jetson Sunny

Orchestration :: V J Pratheesh

Studio :: Geetham Digital Studio, Kochi

Recording, Mixing & Mastering :: Jinto John

Camera :: Noble, Geetham

Cuts & Color :: Rincy Jinto

Album : Avan Krupa

Production : Rafa Media International

Release : 26 December 2016

 

Youtube Video Link -  https://goo.gl/YkBb7J