ദൈവമാം യഹോവയെ! ജീവന്നുറവായോനേ!

ദൈവമാം യഹോവയെ! ജീവന്നുറവായോനേ!

 

നിനക്കെന്റെ വന്ദനം! നിനക്കെന്നും മഹത്വം

 

ആദ്യം അന്തവും ഇല്ലാ ഭാഗ്യവാനായ് വാഴുന്ന

 

നിത്യം ശ്രേഷ്ഠദൂതന്മാർ സ്തോത്രം ചെയ്യും നാഥൻ ആർ?

 

സർവ്വസൃഷ്ടിക്കും സദാ സർവ്വവുമാം വല്ലഭാ!

 

പുത്രൻ ക്രൂശിൻ രക്തത്താൽ ശുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനാൽ

 

നിന്നെ സ്നേഹിപ്പതിന്നായ് എന്നിൽ തന്ന കൃപയ്ക്കായ്

 

താണിടുന്ന ഹൃദയേ വാണിടുന്നെൻ രാജാവേ

 

അന്യർസേവ വ്യർത്ഥമേ ധന്യർ നിന്റെ ഭക്തരേ

 

നിന്നെപ്പോലെ ദൈവം ആർ? ഒന്നുമില്ലില്ലന്യന്മാർ

 

എൻ പ്രകാശമായോനേ! തൻ സന്തോഷം തന്നോനേ!

 

തൻതൃനാമ രഹസ്യം താതപുത്രൻ ആത്മാവാം.