നിർവ്യാജമാം

നിർവ്യാജമാം സ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്ക

ക്രിസ്തേശുവേ അങ്ങേ സ്തുതിപ്പാൻ

അങ്ങേ വണങ്ങാൻ കൃപയേകണേ 

എൻ ജീവകാലം ഈ ക്ഷോണിതലേ

 

അനുദിനവും എൻ  ജീവിതത്തിൽ

നീ ചെയ്യും ക്രിയകൾ ഓർത്തിടുകിൽ

നീ ഏകും നന്മകൾ നിനക്കുകിൽ എന്മനം

സ്തുതിയാൽ നിറഞ്ഞങ്ങു കവിഞ്ഞിടുമേ

 

ശുഭതയിലും എൻ  ദുഃഖത്തിലും

സമ്പത്തിലും വൻ  വറുതിയിലും

അങ്ങേ എന്നും സ്നേഹിച്ചിടാനായ്

കൃപയേകണേ ഈ ഏഴയെന്നിൽ

Nirvyajamaam | Anna Baby | Jetson Sunny | Shyju Mathew | Rafa Media

Audio file
Thumbnail image

04- അവന്‍ കൃപ - നിർവ്യാജമാം സ്നേഹത്താൽ

Song :: Nirvyajamam Snehathaal

Lyrics :: Shyju Mathew

Music Director :: Jetson Sunny

Vox :: Anna Baby

BGM :: Dencil Wilson

Mixing, Mastering & Camera :: Jinto John

Recordist :: Jisto George

Video Editing :: Unni Ramapuram

String Section :: Francis & Group

Sitar :: Krishnakumar

Wind Instrumentalist :: Jossy Aleppy

Studio : Geetham Digital Kochi

Album : Avan Krupa

Production : Rafa Media International

Release : 26 December 2016

 

Youtube Video Link - https://goo.gl/Q4rrRo

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.