ഡാഡിയും മമ്മിയും

ഡാഡിയും മമ്മിയും

സ്നേഹത്തില്‍ ജീവിക്കണം

കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കോ

സ്നേഹം തന്നിടണം

 

 പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍

മാതൃക കാട്ടിടുമോ?

പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കുമോ, ദൈവ

വചനം ചൊല്ലി തരുമോ?

 

 തമ്മില്‍ മിണ്ടാതെ പോകല്ലേ, പിഞ്ചു

ഹൃദയം നൊന്തിടുന്നേ

എത്ര നാളീ നിരാശയും ഭീതിയും

താങ്ങി ഞങ്ങള്‍ വളരും?

 

ഈ തിരക്കുള്ള യാത്രയില്‍

അല്‍പം നേരം തന്നിടുമോ?

വാത്സല‍്യത്തോടെ ഒരുമ്മയും ഒരു

വാക്കും ഡാഡി(മമ്മീ) തരുമോ?