അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോൾ അയയ്ക്ക

അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോൾ അയയ്ക്ക

അടിയാരെ യഹോവായേ!

മനസ്സലിവുടയ മഹോന്നതപരനേ!

വന്ദനം നിനക്കാമേൻ!