RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)

RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)

ബ്രദര്‍ ആര്‍. എസ്. വി.  രചിച്ച 95 ഗാനങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് പുറത്തിറക്കിയ പാട്ട് പുസ്തകം ആണ് RSV വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍. എല്ലാ ഗാനങ്ങളുടെയും വരികള്‍, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗാനങ്ങള്‍ ശ്രവിക്കാന്‍ ഉള്ള സൗകര്യം ഈ പാട്ട് പുസ്തകത്തില്‍ ലഭ്യമാണ്.

ആപ്പ് ലിങ്ക്

RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍) - ഗാനങ്ങള്‍

1 സ്തോത്രം സ്തോത്രം
2 എഴുന്നേല്‍ക്ക എഴുന്നേല്‍ക്ക
3 എനിക്കായ് കരുതുന്നവന്‍
4 അസാദ്ധ‍്യമായ് എനിക്കൊന്നുമില്ല
5 ആരാധ‍്യന്‍ യേശുപരാ
6 എഴുന്നള്ളുന്നേശു രാജാവായ്
7 സര്‍വ്വശക്തനാണല്ലോ എന്റെ ദൈവം
8 ഏഴുവിളക്കിന്‍ നടുവില്‍
9 എന്റെ ദൈവത്താല്‍ എന്റെ ദൈവത്താല്‍
10 ഭയപ്പെടേണ്ട ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട
11 പ്രാണപ്രിയാ യേശു നാഥാ
12 യഹോവ യിരേ, യിരേ, യിരേ,
13 വിശ്വാസത്തില്‍ എന്നും മുന്നേറും
14 അത്യുന്നതന്റെ മറവിങ്കല്‍
15 ഈ ലോക ജീവിതത്തില്‍
16 എന്‍ പ്രിയനേ യേശുവേ രക്ഷകാ
17 യേശുവേ ഒരു വാക്കു മതി
18 പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നിലൂടെ ഒഴുകണമേ
19 ഈ ഒരായുസ്സേ നമുക്കുള്ളൂ സോദരാ
20 എതിര്‍ക്കേണം നാം എതിര്‍ക്കേണം
21 എന്റെ ഭാരതം യേശുവെ അറിഞ്ഞിടട്ടെ
22 യേശുവിന്‍ സേനകള്‍ നാം
23 വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട്
24 നിസ്സി യഹോവ നിസ്സി യഹോവ
25 തമ്പേറിന്‍ താളത്തോടെ
26 അസാദ്ധ‍്യമേ വഴി മാറുക, മാറുക
27 എന്‍ ആശ ഒന്നേ നിന്‍ കൂടെ പാര്‍ക്കേണം
28 കടുകോളം വിശ്വാസത്താല്‍
29 ചിന്താകുലങ്ങള്‍ എല്ലാം
30 ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്റെ
31 എനിക്കെന്റെ ആശ്രയം യേശുവത്രെ
32 താങ്ങുവാനായ് ആരുമെ
33 മാറാത്തവന്‍ വാക്കു മാറാത്തവന്‍
34 യേശുവിന്‍ സന്തതിയല്ലോ ഞാന്‍
35 നിന്‍ഹിതം പോല്‍ എന്നെ മുറ്റും
36 കപടം, ദുഷ്ടത, അത‍്യാഗ്രഹം
37 ഹല്ലേലൂയ്യാ സ്തുതി പാടിടും ഞാന്‍
38 ഹോശന്നാ ഹോശന്നാ, ജയ് ജയ് ഹാലേലൂയ്യാ
39 സ്തുതിക്കുന്നു ഞാന്‍ എന്‍ ദൈവമേ
40 യേശുവിന്‍ സ്വരം കേള്‍ക്ക
41 വീരനാം ദൈവം കര്‍ത്തനവന്‍
42 കാണുക നീയാ കാല്‍വറിയില്‍
43 നീ എന്റെ സങ്കേതം നീ എനിക്കാശ്വാസം
44 ഡാഡിയും മമ്മിയും
45 ദൈവസ്നേഹമുള്ളവര്‍, ദൈവഭയമുള്ളവര്‍
46 പുതിയൊരു ജീവിതം ഇനി ഞങ്ങള്‍
47 നന്ദി നാഥാ നന്ദി നാഥാ
48 ഞങ്ങള്‍ക്കുള്ളവന്‍ ദൈവം
49 ഈ പരീക്ഷകള്‍ നീണ്ടവയല്ല
50 യേശുരാജന്‍ എന്റെ ദൈവം
51 നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം പലതും
52 ദൈവപൈതലായ് ഞാന്‍ ജീവിക്കും
53 പാടി സ്തുതിച്ചിടാം ദാവീദെപ്പോലെ നാം
54 യേശുനാഥാ എന്നില്‍
55 ഉയരെ, ഇനിയും ഉയരെ
56 അബ്രാഹാമിന്‍ പുത്രാ
57 ആര്‍ക്കും സാദ്ധ‍്യമല്ല
58 എന്തുള്ളൂ ഞാന്‍ എന്നേശുവേ
59 കാണുന്നു ഞാന്‍ യേശുവിനെ
60 വിശ്വാസക്കണ്ണുകളാല്‍ കാണുന്നു ഞാന്‍
61 സ്തുതിപ്പിന്‍ എന്നും സ്തുതിപ്പിന്‍
62 സകലവും എന്റെ നന്മക്കായ്
63 എന്റെ ആത്മമിത്രം നീ എന്‍ യേശുവേ
64 മനുഷ‍്യാ നീയൊരു പൂവല്ലയോ ഹേ
65 ആര്‍ത്തുപാടി ഞാന്‍ സ്തുതിക്കും
66 ക്രൂശതില്‍ എനിക്കായി
67 സൗഖ‍്യമായി ഞാന്‍
68 ദൈവം എഴുന്നേല്‍ക്കുന്നു
69 ക്രൂശിതനാം എന്‍ യേശു എനിക്കായ്
70 വന്ദനം വന്ദനം സര്‍വ്വലോകാധിപാ
71 സ്നേഹിക്കാനാരുമില്ലാതെ ഞാന്‍ ഏകനായ്
72 വിടുതല്‍ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നില്‍
73 ദൈവം തന്നു എല്ലാം ദൈവത്തെ
74 ആയിരങ്ങളിലും
75 ജയാളി ഞാന്‍ ജയാളി എന്‍
76 സ്വര്‍ഗ്ഗമഹത്വം വെടിഞ്ഞിറങ്ങി വന്ന
77 അതിമഹത്താം നിന്‍ സേവ ചെയ്വാന്‍
78 പറന്നിടുമെ നാം പറന്നിടുമെ
79 പറയുക പറയുക പറയുക നാം
80 ശാലോം ശാലോം ശാലോം ശാലോം
81 പരിശുദ്ധാത്മാ പരിശുദ്ധാത്മാ
82 സര്‍വ്വശക്തനേ പ്രാണപ്രിയനേ
83 ഓ ഹാലേലൂയ്യാ
84 എന്നെ കാണും എന്‍ യേശുവേ
85 ഇതുവരെ എന്നെ നടത്തിയ ദൈവം
86 സര്‍വ്വലോക സൃഷ്ടിതാവേ
87 വിടുതലെ, വിടുതലെ
88 ഉടയവനേ എന്റെ പ്രിയ യേശുവേ
89 ദൈവം നല്ലവന്‍ എനിക്കെന്നും നല്ലവന്‍
90 എന്റെ സൗഖ‍്യം അങ്ങേ ഇഷ്ടമെ
91 യേശു ജീവിക്കുന്നു
92 ആയിരം ആണ്ടുകള്‍ ഒരുനാള്‍ പോലെ
93 ആത്മ നദി എന്നില്‍ നിന്നും ഒഴുകിടട്ടെ
94 എന്റെ ഇല്ലായ്മകള്‍ എല്ലാം മാറിടുമെ
95 ഉന്നത വിളിക്കു മുന്‍പില്‍

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.