ഗാനങ്ങള്‍ - അകാരാദി ക്രമത്തില്‍

മുഴുവന്‍ ഗാനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് അകാരാദി ക്രമത്തില്‍

18 അ അ അ ആ എൻ പ്രിയൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1100 അക്കരയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്യും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
724 അടവി തരുക്കളിന്നിടയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
548 അതാ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
288 അതിമഹത്താം നിന്‍ സേവ ചെയ്വാന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
367 അതിമോദം നിന്തിരു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
528 അതിമോദം പാടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
351 അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1026 അതിശയമായ് അനുഗ്രഹമായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
461 അത്ഭുതവാനേ അതിശയവാനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
893 അത്യുന്നതൻ തൻ മറവിൽ വസിക്കും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
331 അത്യുന്നതൻ സുതനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
36 അത്യുന്നതന്റെ മറവിങ്കല്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
307 അദ്ധ്വാനിക്കും സ്നേഹിതരെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
816 അനാദിനാഥനേശുവെൻ ധനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
591 അനുഗമിക്കും ഞാനേശുവിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
710 അനുഗമിക്കും ഞാനേശുവിനെ അനുദിനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
806 അനുഗമിച്ചിടും ഞാനെൻ പരനെ, ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1091 അനുഗ്രഹത്തിന്നധിപതിയേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
399 അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോൾ അയയ്ക്ക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
385 അനുഗ്രഹിക്ക വധുവൊടുവരനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
392 അനുഗ്രഹിക്ക വധൂവരരെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
869 അനുദിനമെന്നെ പുലർത്തുന്ന ദൈവം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1049 അനുദിനവും അരികിലുള്ള ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1028 അനുദിനവും പാലകനായരികിലുണ്ടെന്നേശുപരൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
956 അനുനിമിഷം നിൻകൃപ തരിക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1093 അന്ധകാരത്താലെല്ലാ കണ്ണും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
898 അൻപിൻ ദൈവമെന്നെ നടത്തുന്ന ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
722 അൻപു നിറഞ്ഞ പൊന്നേശുവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
216 അൻപോടെ യേശു വിളിക്കുന്നു നിന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
951 അൻപോടെന്നെ പോറ്റും പ്രിയന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1015 അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
10 അപ്പാ പരമ പിതാവേ അവന്‍ കൃപ
427 അബ്ബാ! താത! വന്നിടുന്നു നിൻ സുതന്റെ നാമത്തിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
267 അബ്രാഹാമിന്‍ പുത്രാ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
958 അരിയാബാബിലോൻ നദിക്കരികേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
379 അരുമനാഥനേ! തവ പരമജീവനെ മമ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
108 അൽപ്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിലെ വാസം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
463 അല്ലും പകലും കീർത്തനം പാടി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1 അവന്‍ കൃപ മതിയെനിക്ക് അവന്‍ കൃപ
16 അസാദ്ധ‍്യമായ് എനിക്കൊന്നുമില്ല RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
48 അസാദ്ധ‍്യമേ വഴി മാറുക, മാറുക RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
586 അളവില്ലാ സ്നേഹം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1088 അറിയുന്നല്ലോ ദൈവം അറിയുന്നല്ലോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
122 ആ ആ ആ ആ എന്നു കാണും യേശുരാജനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
456 ആകാശം അതു വർണ്ണിക്കുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
245 ആകാശമേ കേൾക്ക ഭൂമിയെ ചെവിതരിക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
176 ആടുകൾക്കു വേണ്ടി ജീവനെ വെടിഞ്ഞതാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
861 ആണികളേറ്റ പാണികളാലേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
243 ആണിപ്പാടുള്ളതാം പാണികൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
304 ആത്മ നദി എന്നില്‍ നിന്നും ഒഴുകിടട്ടെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
84 ആത്മണമണവാളാ തിരുസഭയ്ക്കാനന്ദം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
381 ആദ്യന്തമില്ലാത്ത നിത്യന്റെ കാന്ത്യാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
909 ആനന്ദം ആനന്ദം ആനന്ദമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
844 ആനന്ദം ആനന്ദമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
796 ആനന്ദം ആനന്ദമേ എൻ ജീവിതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
809 ആനന്ദമായ് നമ്മളേവരും കൂടി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
996 ആനന്ദമുണ്ടെനിക്കാനന്ദമുണ്ടെനി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
926 ആനന്ദമേ എന്താനന്ദമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
303 ആയിരം ആണ്ടുകള്‍ ഒരുനാള്‍ പോലെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
285 ആയിരങ്ങളിലും RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
513 ആയിരങ്ങളിൽ സുന്ദരൻ വന്ദിതൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
479 ആയിരമായിരം സ്തുതികളാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
201 ആയുസ്സെന്തുള്ളു? നമുക്കിങ്ങായുസ്സെന്തുള്ളു? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
516 ആരാധനാസമയം അത്യന്ത ഭക്തിമയം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
530 ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിൻസന്നിധിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
533 ആരാധിച്ചിടാം ആത്മനാഥനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
17 ആരാധ‍്യന്‍ യേശുപരാ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
378 ആരിതാ വരുന്നാരിതാ വരുന്നേശു രക്ഷകനല്ലയോ? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1074 ആരുമില്ല നീയൊഴികെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
167 ആരെ ഞാനിനിയയ്ക്കേണ്ടു? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
160 ആർ പോയിടും കർത്താവിന്നായിട്ടെങ്ങും? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
268 ആര്‍ക്കും സാദ്ധ‍്യമല്ല RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
276 ആര്‍ത്തുപാടി ഞാന്‍ സ്തുതിക്കും RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
193 ആർപ്പിൻ നാദമുയരുന്നിതാ ഹല്ലേലുയ്യാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
671 ആശിഷമാരിയുണ്ടാകും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
382 ആശിസ്സേകണം വധൂവരർക്കിന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
320 ആശ്രിതവത്സല കർത്താവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1096 ആശ്വാസഗാനങ്ങൾ പാടിടും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
260 ആശ്വാസത്തിനുറവിടമാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
2 ആശ്വാസമായി അവന്‍ കൃപ
1082 ആശ്വാസമായെനിക്കേശുവുണ്ട് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1052 ആശ്വാസമേ എനിക്കേറെ തിങ്ങിടുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
333 ആഴത്തിൽ നിന്നീശനോടു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
886 ഇടയൻ നല്ലിടയൻ യഹോവ നല്ലിടയൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
235 ഇതുപോൽ നല്ലൊരു രക്ഷകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
296 ഇതുവരെ എന്നെ നടത്തിയ ദൈവം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
1085 ഇതുവരെയെന്നെ കരുതിയ നാഥാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
793 ഇതെന്തു ഭാഗ്യമേശുനാഥനോടു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
630 ഇത്രനല്ലവൻ മമ ശ്രീയേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
579 ഇദ്ധരയിലെന്നെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിപ്പാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
896 ഇനിയെങ്ങനെയീ ഭൂവാസം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
698 ഇന്നയോളം തുണച്ചോനെ ഇനിയും തുണയ്ക്ക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1017 ഇന്നയോളം ദൈവമെന്നെ നടത്തി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
383 ഇന്നീ മംഗലം ശോഭിക്കുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
354 ഇന്നീയുഷസ്സിൽ നിന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
222 ഇന്നു നീ ഒരിക്കൽ കൂടി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
210 ഇന്നു നീ മനം തിരിയണം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
372 ഇന്നു പകൽ മുഴുവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
373 ഇന്നു പകൽ വിനയോരോന്നായ് വന്നെന്നാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
355 ഇന്നും രാവിലെ വന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
474 ഇന്നുമെന്നും സ്തുതിഗീതം പാടി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1019 ഇന്നെയോളം എന്നെ നടത്തി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
322 ഇന്നേരം പ്രിയ ദൈവമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
562 ഇമ്മാനുവേലിൻ മുറിവുകളിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
552 ഇമ്മാനുവേൽ തൻ ചങ്കതിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
6 ഇയ്യോബ്ബിനെ പോൽ അവന്‍ കൃപ
178 ഇരവിന്നിരുൾ നിര തീരാറായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
968 ഇരുൾ വഴിയിൽ കൃപതരുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
230 ഇവനാർ? ഇവനാർ? മുഴങ്ങിക്കേട്ടു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
454 ഇവൻ എത്ര മഹാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
95 ഇഹത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ തീരാറായ് നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
41 ഈ ഒരായുസ്സേ നമുക്കുള്ളൂ സോദരാ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
79 ഈ ഗേഹം വിട്ടുപോകിലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
71 ഈ പരീക്ഷകള്‍ നീണ്ടവയല്ല RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
830 ഈ പാരിൽ നാം പരദേശികളാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
37 ഈ ലോക ജീവിതത്തില്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
312 ഈ ലോകം നൽകുകില്ല സന്തോഷം സമാധാനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1004 ഈ വഴി വളരെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
299 ഉടയവനേ എന്റെ പ്രിയ യേശുവേ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
1027 ഉടയവനേശുവെന്നിടയനല്ലോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
939 ഉടയോനാമിടയനെ വെടിയാമോ? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
170 ഉണരുവിൻ! ഉണരുവിൻ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
185 ഉണർന്നിടാം ബലം ധരിച്ചിടാം നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
500 ഉന്നത നന്ദനനേ! ദേവാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1067 ഉന്നത യാനൃപ നന്ദനനേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
306 ഉന്നത വിളിക്കു മുന്‍പില്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
587 ഉന്നതനാമെൻ ദൈവമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
941 ഉന്നതനേ! വന്നടിയാരെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
836 ഉന്നതനേശുവെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
992 ഉന്നതൻ ശ്രീയേശു മാത്രം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
266 ഉയരെ, ഇനിയും ഉയരെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
1094 ഉയർത്തിടും ഞാൻ എന്റെ കൺകൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
223 ഉല്ലാസമായ് നടക്കും സഹോദരാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
363 ഉഷഃകാലം നാം എഴുന്നേൽക്കുക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
916 എക്കാലത്തിലും ക്രിസ്തു മാറുകില്ല ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
931 എക്കാലത്തും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
215 എങ്ങും പുകഴ്ത്തുവിൻ സുവിശേഷം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
730 എടുക്ക എൻജീവനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1053 എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിക്കുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1012 എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
231 എണ്ണിയാൽ തീർന്നിടുമോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
912 എണ്ണിയാൽ തീർന്നിടുമോ?എന്നിലെൻ ദൈവം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
42 എതിര്‍ക്കേണം നാം എതിര്‍ക്കേണം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
982 എത്ര നല്ല സഖി യേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
632 എത്ര നല്ല സ്നേഹിതൻ ശ്രീയേശു മഹാരാജൻ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
889 എത്ര നല്ലവനേശുപരൻ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
860 എത്ര നല്ലോരിടയനെൻ യേശു നസറേശൻ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
652 എത്ര മധുരം തൻ നാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
616 എത്ര വിശ്വസ്തനെൻ സ്വർഗ്ഗീയ താതൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
880 എത്ര ശുഭം എത്ര മോഹനം സോദര ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
707 എത്ര സ്തുതിച്ചുവെന്നാലും എത്ര നന്ദി ചൊല്ലിയാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
622 എത്രയും സുന്ദരനായിരമായിരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
538 എത്രയോ നല്ലവനേശു എത്ര ദയാപരനെന്നും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
234 എത്രയോ വലിയവൻ ബഹുധനികനും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
626 എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠനായവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
729 എനിക്കല്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്നത്രേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1002 എനിക്കായൊരുത്തമ സമ്പത്ത് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1001 എനിക്കായ് കരുതാമെന്നുരച്ചവനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1041 എനിക്കായ് കരുതും നല്ലിടയൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
15 എനിക്കായ് കരുതുന്നവന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
868 എനിക്കിനി ജീവൻ ക്രിസ്തുവത്രേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
94 എനിക്കുണ്ടൊരു പുത്തൻ പാട്ടുപാടാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
53 എനിക്കെന്റെ ആശ്രയം യേശുവത്രെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
105 എനിക്കെന്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1079 എനിക്കേശുവുണ്ടീമരുവിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
335 എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1054 എൻ ആത്മാവേ നീ ദുഃഖത്താൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
728 എൻ ആത്മാവ് സ്നേഹിക്കുന്നെൻ യേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
49 എന്‍ ആശ ഒന്നേ നിന്‍ കൂടെ പാര്‍ക്കേണം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
720 എൻ ക്രിസ്തൻ യോദ്ധാവാകുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
785 എൻ ജീവനാഥൻ കൃപയാലെന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
540 എൻ ജീവനാഥാ എൻ പേർക്കായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
534 എൻ ജീവനാഥാ ദൈവസുതാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
834 എൻ ജീവനായകാ! എന്നേശുവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
453 എൻ ദൈവമെ നിന്നെ വാഴ്ത്തിടുമെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
557 എൻ നാഥനേ, നീ പാടുകളേറ്റോ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1032 എൻ നാഥനേ! നീ മാത്രമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
112 എൻ നാഥൻ വന്നിടും എന്നാധി നീങ്ങിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
424 എൻ നീതിയും വിശുദ്ധിയും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
103 എൻ പ്രാണനാഥനേശു വന്നിടുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
124 എൻ പ്രിയ രക്ഷകൻ നീതിയിൻ സൂര്യനായ് തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
924 എൻ പ്രിയനെന്തു നല്ലവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
38 എന്‍ പ്രിയനേ യേശുവേ രക്ഷകാ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
478 എൻ ബലമായ നല്ല യഹോവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
460 എൻ മനമേ വാഴ്ത്തിടുക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
480 എൻ മനമേ വാഴ്ത്തുക നാഥനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
435 എൻ മനമേ സ്തുതി പാടിടുക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
690 എൻ യേശു എൻ സംഗീതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
692 എൻ യേശു രക്ഷകൻ എൻ നല്ല ഇടയൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1083 എൻ യേശുവേ! എൻ ജീവനേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1097 എൻ രക്ഷകനേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
693 എൻ രക്ഷകാ! എൻ ദൈവമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
572 എന്തതിശയമേ! ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
991 എന്താനന്ദം എനിക്കെന്താനന്ദം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
794 എന്താനന്ദം യേശുമഹേശനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1029 എന്താനന്ദം യേശുവിൻ ദാസന്മാരേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
608 എന്തിനും മതിയാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
196 എന്തു ചെയ്യാം പാപി! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
866 എന്തുഭാഗ്യം ജീവിതത്തിൽ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
269 എന്തുള്ളൂ ഞാന്‍ എന്നേശുവേ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
549 എന്തൊരൻപിതപ്പനേ! ഇപ്പാപിമേൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
822 എന്തൊരാനന്ദമീ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1046 എന്തൊരു സന്തോഷം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
873 എന്തൊരു സൗഭാഗ്യം! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
583 എന്തൊരു സ്നേഹമിത്! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
617 എന്തോരത്ഭുത പുരുഷൻ ക്രിസ്തു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
559 എന്തോരത്ഭുതമേ! കാൽവറി കുരിശതിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
864 എൻദൈവമേ നീയെത്ര നല്ലവനാം! വല്ലഭനാം! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
242 എന്നന്തരംഗമേ പാടൂ പൊന്നേശുവിൻ ഗീതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1039 എന്നന്തരംഗവും എൻജീവനും ജീവനുള്ള ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
22 എന്നവിടെ വന്നു ചേരും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
470 എന്നാളും ആശ്രയമാം കർത്താവിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
953 എന്നാളും നീ മതി എന്നേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
914 എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം നാഥനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
224 എന്നിടം വരുവിൻ നരരേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
352 എന്നിലുദിക്കേണമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1095 എന്നിൽ കനിയും ദൈവം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
799 എന്നിൽ കനിവേറും ശ്രീയേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
542 എന്നും ഉയർത്തിടുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
664 എന്നും എന്നെന്നും എന്നുടയവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1044 എന്നും ഞാൻ സ്തുതി സ്തോത്രം പാടി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
776 എന്നും നല്ലവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
429 എന്നും പാടിടുക നൽ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
146 എന്നു വന്നിടുമോ എൻ വിന തീർക്കുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
871 എന്നും സന്തോഷിക്കുമെൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
786 എന്നുമീ ഭൂവിലെൻ ജീവിതയാത്രയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
426 എന്നുള്ളമേ സ്തുതിക്ക നീ പരനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
337 എന്നുള്ളിലെന്നും വസിച്ചിടുവാൻ സ്വർഗ്ഗ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
928 എന്നെ അറിയുന്ന ദൈവം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1018 എന്നെ കരുതുന്ന വിധങ്ങളോർത്താൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1107 എന്നെ കരുതുവാൻ കാക്കുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
295 എന്നെ കാണും എന്‍ യേശുവേ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
987 എന്നെ വീണ്ടനാഥൻ കർത്തനാകയാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
712 എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത നാഥനായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
578 എന്നെ വീണ്ടെടുപ്പാനായി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
334 എന്നെ സ്നേഹിക്കും പൊന്നേശുവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
929 എന്നെന്നും ഞാൻ ഗാനം പാടി പുകഴ്ത്തിടുമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
911 എന്നെന്നും പാടി ഞാൻ വാഴ്ത്തിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
411 എന്നെന്നും പാടി മോദമോടെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
905 എന്നെന്നും പാടിടും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
988 എന്നേശുനാഥനെന്നുമെത്ര നല്ലവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
845 എന്നേശുപോയ പാതയിൽ പോകുന്നിതാ ഞാനും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
448 എന്നേശുവിൻ സന്നിധിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
665 എന്നേശുവേ നിൻ കൃപമതിയാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
491 എന്നോടുള്ള നിൻ സർവ്വനന്മകൾക്കായി ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
570 എൻപേർക്കായ് ജീവൻ വയ്ക്കും പ്രഭോ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1087 എൻപ്രാണനാഥൻ എന്നു വരും? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
623 എൻപ്രിയനെന്തു മനോഹരനാം! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
628 എൻപ്രിയനെപ്പോൽ സുന്ദരനായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
101 എൻപ്രിയൻ എന്നു വന്നിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
972 എൻപ്രിയൻ വലങ്കരം പിടിച്ചെന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
76 എൻപ്രിയരക്ഷകനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
666 എൻപ്രിയാ! നിൻകൃപ മാത്രമാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
838 എൻമനം പുതുഗീതം പാടി വാഴ്ത്തിപ്പുകഴ്ത്തിടുമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
417 എന്മനം സ്തുതിച്ചിടുമേ ദിനവും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
649 എൻമനമേ ദിനവും നമിക്ക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
837 എൻയേശുവേ രക്ഷകാ നല്ല സ്നേഹിതൻ നീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
689 എൻസങ്കടങ്ങൾ സകലവും തീർന്നുപോയി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
274 എന്റെ ആത്മമിത്രം നീ എന്‍ യേശുവേ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
305 എന്റെ ഇല്ലായ്മകള്‍ എല്ലാം മാറിടുമെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
827 എന്റെ കർത്താവാമെശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
711 എന്റെ കർത്താവിൻ പാദത്തിങ്കൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
556 എന്റെ കർത്താവുമെൻ ദൈവവുമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
820 എന്റെ ജീവനായകാ! യേശുനായകാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
745 എന്റെ ജീവിതം യേശുവിനായി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
134 എന്റെ ദൈവം മതിയായവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
31 എന്റെ ദൈവത്താല്‍ എന്റെ ദൈവത്താല്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
82 എന്റെ ദൈവമെന്നുമെന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
715 എന്റെ നാഥൻ ജീവൻ തന്നോരു രക്ഷകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
551 എന്റെ നാഥൻ നിണം ചൊരിഞ്ഞോ? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1005 എന്റെ നാവിൽ നവ ഗാനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
944 എന്റെ പാപഭാരമെല്ലാം തീർന്നുപോയല്ലോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
695 എന്റെ പേർക്കായ് ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
719 എന്റെ പേർക്കു ജീവനെ വെടിഞ്ഞ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
135 എന്റെ പ്രിയനേശു വന്നിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
639 എന്റെ പ്രിയനോ അവൻ എനിക്കുള്ളവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
123 എന്റെ പ്രിയൻ വാനിൽ വരാറായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
43 എന്റെ ഭാരതം യേശുവെ അറിഞ്ഞിടട്ടെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
810 എന്റെ ഭാവിയെല്ലാമെന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
842 എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
644 എന്റെ യേശു എന്റെ കർത്തൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
130 എന്റെ യേശു വാനിൽ വന്നിടും വേഗം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1080 എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1051 എന്റെ സംരക്ഷകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
301 എന്റെ സൗഖ‍്യം അങ്ങേ ഇഷ്ടമെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
694 എപ്പോഴും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
723 എല്ലാം അങ്ങേ മഹത്വത്തിനായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
938 എല്ലാ സൗഭാഗ്യവും ക്രിസ്തുവിലുണ്ടേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
324 എളിയവർ നിലവിളിച്ചാലതിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
28 എഴുന്നള്ളുന്നേശു രാജാവായ് RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
14 എഴുന്നേല്‍ക്ക എഴുന്നേല്‍ക്ക RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
186 എഴുന്നേൽക്ക നാം പോകം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
182 എഴുന്നേറ്റു പ്രകാശിക്കുക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
482 ഏകസത്യദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
945 ഏതു നേരവുമേശുനാഥനെന്നാശ്രയമതാലേതുമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1014 ഏതൊരു കാലത്തും ഏതൊരു നേരത്തും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
30 ഏഴുവിളക്കിന്‍ നടുവില്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
93 ഏറെയാമോ നാളിനിയും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
963 ഏറ്റം ചെറിയ ജ്യോതിസ്സേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
946 ഏറ്റം സമാധനമായ് എൻ ജീവിതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
238 ഒന്നിലും ഭയന്നിടാതെ പോകാം സഖാക്കളെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
207 ഒന്നു നോക്കൂ! കാൽവറിയിൽ ജീവൻ ലഭ്യമായിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
901 ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
147 ഒന്നേ ഒന്നാണെന്നാഗ്രഹം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
774 ഒന്നേയുള്ളെനിക്കാനന്ദമുലകിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
744 ഒരു ചെറു താരകംപോൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
136 ഒരുങ്ങിയുണർന്നിരിപ്പിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
823 ഓ ഓ ഓ എനിക്കാനന്ദമാനന്ദം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
611 ഓ കാൽവറി ഓ കാൽവറി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
529 ഓ ദൈവമേ രാജാധിരാജദേവാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
294 ഓ ഹാലേലൂയ്യാ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
409 ഓ..... രക്ഷകനേശുവിനെ പാടി സ്തുതിച്ചിടുക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
140 ഓടുക മനമെ ഓടുക ദിനവും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
404 കടലലമേൽ നടന്നു വന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
50 കടുകോളം വിശ്വാസത്താല്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
927 കൺകളുയർത്തുന്നു ഞാൻ എന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
567 കണ്ടാലും കാൽവറിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
116 കണ്ണുനീരെന്നു മാറുമോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
993 കനിവിൻ കരങ്ങൾ ദിനം വഴി നടത്തും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
58 കപടം, ദുഷ്ടത, അത‍്യാഗ്രഹം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
650 കരകവിഞ്ഞൊഴുകും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
910 കരുണ നിറഞ്ഞ കടലേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
420 കരുണനിറഞ്ഞവനേ എന്നെ കരുതും നല്ലവനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
220 കരുണയിൻ സാഗരമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
477 കരുണയുള്ള കർത്താവിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
339 കരുണാകരാ! ദൈവമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
755 കരുണാനിധിയാം താതനേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
677 കരുണാരസരാശേ! കർത്താവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
949 കരുണാസാഗരമേദേവാ തരിക നിൻ കൃപാവരങ്ങൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
932 കരുതിടുമെന്റെ അരുമനാഥൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
885 കരുതുന്നു നമ്മളെ കർത്താവു നിത്യവും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
863 കർത്തനാണെൻ തുണ പേടിക്കയില്ല ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
917 കർത്താവിനായ് പാരിലെന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
769 കർത്താവിനെ നാം സ്തുതിക്ക ഹേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
465 കർത്താവിൻ ജനമേ കൈത്താളത്തോടെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
133 കർത്താവിൻ ഭക്തന്മാർ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
727 കർത്താവിലെന്നും എന്റെ ആശ്രയം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
865 കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
696 കർത്താവിൽ സന്തോഷം അവനെൻ ബലം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1057 കർത്താവു ഞങ്ങൾക്കു സങ്കേതമാണെന്നും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
86 കർത്താവു താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
98 കർത്താവു വാനിൽ വന്നിടാറായി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1034 കർത്താവുയിർത്തുയരേ ഇന്നും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
731 കർത്താവേ! നിൻ പാദത്തിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
316 കർത്താവേയേകണമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
75 കർത്തൃകാഹളം യുഗാന്ത്യകാലത്തിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
950 കർത്തൃനാമം മൂലമെല്ലാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
109 കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണുനീർ സാരമില്ല ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
340 കാക്കണം ദിനംതോറും കരുണയിൽ നീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
967 കാക്കും സതതവും പരമനെന്നെ തൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
106 കാണാമിനീ കാണാമിനീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
5 കാണും ഞാന്‍ അവന്‍ കൃപ
398 കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
233 കാണുക തോഴാ! കുരിശിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
560 കാണുക നീയാ കാൽവറി തന്നിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
64 കാണുക നീയാ കാല്‍വറിയില്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
255 കാണുക നീയി കാരുണ്യവാനെ കുരിശതിൽ കാൽവറിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
270 കാണുന്നു ഞാന്‍ യേശുവിനെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
792 കാത്തിടും പരനെന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
884 കാത്തിടുന്നെന്നെ കൺമണിപോലെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
995 കാത്തിടുവാൻ കർത്തനുണ്ട് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
129 കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രാണേശനേശുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
104 കാന്തനെ കാണുവാനാർത്തി വളരുന്നേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
915 കാരുണ്യക്കടലീശൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
856 കാരുണ്യപൂരക്കടലേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
248 കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിടാറായ് ഇന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
609 കാൽവറി ക്രൂശിൽ കാണും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
585 കാൽവറി ക്രൂശിൽ കാണുന്ന രൂപമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
855 കാൽവറി മലമേൽ കാണുന്ന ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
651 കാൽവറിക്കുരിശതിൽ യാഗമായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
610 കാൽവറിയിൽ കാണും സ്നേഹമത്ഭുതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
228 കാൽവറിയിൽ നിന്റെ പേർക്കായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
139 കാഹളം മുഴങ്ങിടുന്ന ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
127 കാഹളനാദം ഞാൻ കേട്ടിടാറായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
642 കീർത്തിക്കുവിൻ, ക്രിസ്തു നാമത്തെ നാൾതോറും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
87 കുഞ്ഞാട്ടിൻ തിരുരക്തത്താൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
851 കുഞ്ഞാട്ടിൻ രക്തത്തിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1056 കുഞ്ഞാട്ടിൻ രക്തത്തിൽ വെളുപ്പിച്ചുള്ളങ്കികൾധരിച്ചു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1108 കുരിശിൻ നിഴലതിലിരുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
768 കുരിശിൻ നിഴലിൽ തലചായ്ചനുദിനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
564 കുരിശിൽ രുധിരം ചൊരിഞ്ഞു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
554 കുരിശും നിജതോളിലെടുത്തൊരുവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
184 കുരിശെടുത്തു പോയിടാം ധീരരായ് മുന്നേറിടാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
733 കുരിശെടുത്തെൻ യേശുവിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
153 കൂടുക സോദരരേ! നാമൊന്നായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
370 കൂടെ പാർക്ക നേരം വൈകുന്നിതാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
721 കൂരിരുളിൽ എൻ ദിവ്യ ദീപമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
657 കൃപ കൃപ കൃപ തന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
659 കൃപ മനോഹരം ചെവിക്കിമ്പസ്വരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
706 കൃപമതി യേശുവിൻ കൃപമതിയാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
308 കൃപയാലത്രേ ആത്മരക്ഷ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
660 കൃപയാൽ കൃപയാൽ കൃപയാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1024 കൃപയാൽ ദൈവത്തിൻ പൈതലായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
661 കൃപയുള്ള യഹോവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
655 കൃപയേറും കർത്താവിലെൻ വിശ്വാസം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
662 കൃപയേറും കർത്താവിൽ എന്നാശ്രയം എന്നും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
345 കൃപാനിധേ എന്നേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
471 കേൾക്ക കേൾ ഒർ കാഹളം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
990 ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യജീവിതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1031 ക്രിസ്തീയ ജീവിതമെന്താനന്ദം തന്നിടുന്ന ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
423 ക്രിസ്തു നമ്മുടെ നേതാവു വീണു കുമ്പിടാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
637 ക്രിസ്തു നിസ്തുല്യൻ സകലരിലും സുദൃഢം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
773 ക്രിസ്തുനാഥനെനിക്കുള്ളവൻ ഞാനുമവനുള്ളവനാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
948 ക്രിസ്തുനാമത്തിന്നനന്തമംഗളം ദിവസ്ഥരേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
726 ക്രിസ്തുവിൻ ഇമ്പഗാനമെന്നുമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
973 ക്രിസ്തുവിൻ ജനങ്ങളേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
151 ക്രിസ്തുവിൻ ധീരസേനകളെ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
824 ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തെ സ്തുതിക്ക നാം ദിനവും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
874 ക്രിസ്തുവിൻ പോർ വീരരേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
187 ക്രിസ്തുവിൻ സത്യസാക്ഷികൾ നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
902 ക്രിസ്തുവിൻ സന്നിധിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
161 ക്രിസ്തുവിൻ സേനാവീരരേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
788 ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനം എത്ര മധുരം! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
971 ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കും എനിക്കു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
849 ക്രിസ്തേശു നാമമഹോ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
815 ക്രിസ്തേശുനാഥന്റെ പാദങ്ങൾ പിന്തുടരും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
643 ക്രിസ്തേശുവിന്റെ നാമമേ അതിചിത്രമാം നാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
704 ക്രിസ്തേശുവിന്റെ സേനയിൽ ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
595 ക്രിസ്തേശുവിന്റെ സ്നേഹമേ വിലയേറിയ സ്നേഹം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
277 ക്രൂശതില്‍ എനിക്കായി RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
280 ക്രൂശിതനാം എന്‍ യേശു എനിക്കായ് RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
251 ക്രൂശിന്മേൽ ക്രൂശിന്മേൽ കാണുന്നതാരിതാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
766 ക്രൂശിന്റെ വചനം ദൈവശക്തിയും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
11 ക്രൂശിലേക്കെന്നെ അവന്‍ കൃപ
8 ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞതാം അവന്‍ കൃപ
688 ക്രൂശിൽനിന്നും പാഞ്ഞൊഴുകീടുന്ന ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
504 ക്രൂശും വഹിച്ചാ കുന്നിൻ മീതെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
718 ക്രൂശുമെടുത്തിനി ഞാനെൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
986 ക്രൂശുമെടുത്തു ഞാൻ യേശു രക്ഷകനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
627 ഗീതം ഗീതം ജയ ജയ ഗീതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
555 ഗോൽഗോത്തായിലെ കുഞ്ഞാടേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1066 ചിത്തം കലങ്ങിടൊല്ലാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
51 ചിന്താകുലങ്ങള്‍ എല്ലാം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
553 ചുംബിച്ചീടുന്നു ഞാൻ നിൻമുറിവുകളെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1062 ചൂടും പൊൻകിരീടം ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
563 ചെന്നിണമേ! എൻ കന്മഷം നീക്കിയ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
149 ചെന്നു ചേർന്നിടും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
80 ചേരുമുയിർപ്പിൻ പ്രഭാതേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
645 ചൊല്ലാമേ സ്തുതി വല്ലഭനേശുവിന്ന് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
506 ജഗൽഗുരു നാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
189 ജയ ഗീതം ഗീതം പാടിടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
157 ജയം ജയം കൊള്ളും നാം ജയം കൊള്ളും നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
343 ജയ ജയ ജഗൽ ഗുരുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
811 ജയ ജയ ജയ ഗീതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
23 ജയം ജയം യേശുവിന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
217 ജയ! ജയ! ക്രിസ്തുവിൻ തിരുനാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
286 ജയാളി ഞാന്‍ ജയാളി എന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
173 ജയിക്കുമേ! സുവിശേഷം ലോകം ജയിക്കുമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1055 ജീവകിരീടത്തിൻ കല്ലുകളിൽ കാണുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
840 ജീവനദി ശബ്ദം മുഴങ്ങിടുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
943 ജീവനാഥനേശുദേവനെത്ര നല്ലവൻ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
904 ജീവനായകനേ! മനുവേലേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
472 ജീവനും നിത്യ സൗഖ്യവും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
980 ജീവനുള്ള ദേവനേ വരൂ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
507 ജീവനെനിക്കായ് ദേവകുമാരാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
833 ജീവന്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തുവത്രേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
341 ജീവന്റെ ഉറവിടമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
921 ജീവവാതിലാകുമേശു നായക! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
384 ജീവിത പൂവല്ലിയിൽ പൊൻമലർ ചൂടി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1077 ജീവിതക്കുരിശിൻ ഭാരം ഏറിവന്നീടിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
148 ജീവിതത്തോണി സ്വർഗ്ഗതീരം ചേരാൻ ചേരാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
212 ജീവിതയാത്രക്കാരാ! കാലടികളെങ്ങോട്ട്? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
165 ജീവോദനമായ യേശു ദേവ! വന്ദനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
862 ഞങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമെന്നും പരൻ നീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
70 ഞങ്ങള്‍ക്കുള്ളവന്‍ ദൈവം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
741 ഞാനുമെന്റെ ഭവനവുമോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
416 ഞാനെന്നും സുതിച്ചിടുമേ കരുണ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1048 ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
839 ഞാനെന്റെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിടുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
818 ഞാനെന്റെ കർത്താവിൻ സ്വന്തം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
854 ഞാനെന്റെ നാഥനാമേശുവോടുകൂടെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1073 ഞാനൊരിക്കൽ ഞാനൊരിക്കൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
716 ഞാൻ കർത്താവിനായ് പാടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
200 ഞാൻ ചെയ്ത പാതകം എങ്ങനെ പോം? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
596 ഞാൻ പാപിയായിരുന്നെന്നേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1042 ഞാൻ യഹോവയെ എല്ലാനാളും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1106 ഞാൻ... സ്നേഹവാനേശുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
66 ഡാഡിയും മമ്മിയും RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
85 തങ്കത്തെരുവീഥിയിൽ നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
674 തങ്കനിറമെഴും തലയുടയോനേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
402 തട്ടി തട്ടി നില്ക്കുന്നേശു ജീവനാഥൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
47 തമ്പേറിന്‍ താളത്തോടെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
54 താങ്ങുവാനായ് ആരുമെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
969 തിരുകൃപതന്നു നടത്തണമെന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
525 തിരുചരണ സേവ ചെയ്യും നരരിലതി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
326 തിരുപ്പാദം തേടിയിതാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
803 തിരുവദനം ശോഭിപ്പിച്ചെൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
763 തിരുവേദത്തിൻ പൊരുളേ മമ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
561 തുംഗപ്രതാപമാർന്ന ശ്രീയേശുനായകനേ ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
908 തുണയെനിക്കേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
117 തേജസ്സിലേശുവിൻ പൊന്മുഖം ഞാൻ കാണും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
761 തേടിടും ഞാൻ ദിവ്യ തിരുമൊഴി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
605 തേടിവന്നോ ദോഷിയാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
750 തേനിലും മധുരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
934 തേനിലും മധുരമേശുവിൻ നാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
676 ദയ ലഭിച്ചോർ നാം സ്തുതിച്ചിടുവോം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
989 ദിനം ദിനം ദിനം നീ വാഴ്ത്തുക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
569 ദിനമനു മംഗളം ദേവാധിദേവാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
371 ദിവസാവസാന സമയമായ് നാഥാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
918 ദിവ്യജനേശ്വര! ഭവ്യഗുണാത്മക! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
960 ദിവ്യനിലയെ ദിഗന്തവലയെ ദേവാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
658 ദിവ്യരാജാ നിന്നെ വാഴ്ത്തും നിന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1075 ദുഃഖത്തിന്റെ പാനപാത്രം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
544 ദേവ ദേവ നന്ദനൻ കുരിശെടുത്തു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
625 ദേവകുമാരാ! സർവ്വ പാപ വിദൂരാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
558 ദേവജന സമാജമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
403 ദേവദേവനേശുവിനെ സ്തുതിക്കണം നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
400 ദേവനന്ദനനേ നിൻ പാദം വന്ദേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
510 ദേവനന്ദനാ! വന്ദനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
347 ദേവനെ നീ കനിയണമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1081 ദേവനെ പുകഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
421 ദേവാ വന്ദനം വന്ദനമേ ക്രിസ്തുനാഥാ വന്ദനമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1025 ദേവാ! ത്രീയേകാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
846 ദേവാദി ദേവ സുതൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
487 ദേവാധിദേവൻ നീരാജാധിരാജൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
394 ദേവേശാ, അധികമായ് ആശീർവദിക്ക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
546 ദേവേശാ! യേശുപരാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
883 ദൈവം ഈ നല്ല ദൈവം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
52 ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്റെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
279 ദൈവം എഴുന്നേല്‍ക്കുന്നു RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
284 ദൈവം തന്നു എല്ലാം ദൈവത്തെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
300 ദൈവം നല്ലവന്‍ എനിക്കെന്നും നല്ലവന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
527 ദൈവം നല്ലവൻ എന്നെന്നും നല്ലവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
81 ദൈവം വിളിച്ചവരേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
663 ദൈവകരുണയിൻ ധനമാഹാത്മ്യം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
656 ദൈവകൃപ മനോഹരമേ എന്റെ പ്രാണനായകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
832 ദൈവകൃപയിൽ ഞാനാശ്രയിച്ച് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
422 ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
520 ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ! സർവ്വ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
667 ദൈവത്തിൻ കൃപകൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
501 ദൈവത്തിൻ കൃപയെ ചിന്തിക്കാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
163 ദൈവത്തിൻ ജനമേ, യേശുവിൻ ഭടരേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
686 ദൈവത്തിൻ നാമത്തിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
748 ദൈവത്തിൻ പുത്രനാം ക്രിസ്തേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
451 ദൈവത്തിൻ പുത്രനാം യേശു ഭൂജാതനായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
441 ദൈവത്തിൻ രാജ്യം ഭക്ഷണമോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
575 ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
805 ദൈവത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
263 ദൈവപൈതലായ് ഞാന്‍ ജീവിക്കും RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
430 ദൈവമക്കളേ സന്തോഷിച്ചാർക്കുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1063 ദൈവമക്കളേ! നമ്മൾ ഭാഗ്യശാലികൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
128 ദൈവമങ്ങൊരുക്കിടും ഭവനമുണ്ടതിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
647 ദൈവമാം യഹോവയെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
495 ദൈവമാം യഹോവയെ! ജീവന്നുറവായോനേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
751 ദൈവമെ നിൻ അറിവാലെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
879 ദൈവമെത്ര നല്ലവനാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
940 ദൈവമെന്റെ നന്മയോർത്തു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1050 ദൈവമെന്റെ രക്ഷകനായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
442 ദൈവമേ നിനക്കു സ്തോത്രം പാടിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
541 ദൈവമേ നിൻ മഹാ കരുണയിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
522 ദൈവമേ നിൻ സന്നിധിയിൽ വന്നിടുന്നീ സാധു ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
545 ദൈവമേ നീ കൈവെടിഞ്ഞോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
771 ദൈവമേയത്രയഗാധമഹോ! നിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
813 ദൈവസന്നിധൗ ഞാൻ സ്തോത്രം പാടിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
638 ദൈവസുതദർശനമെന്താനന്ദം വർണ്ണിക്കാവതോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
599 ദൈവസ്നേഹം ചൊല്ലാൻ ആവില്ലെനിക്ക് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
67 ദൈവസ്നേഹമുള്ളവര്‍, ദൈവഭയമുള്ളവര്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
592 ദൈവസ്നേഹമേ ദൈവസ്നേഹമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
476 ധന്യനാം ഉന്നതനേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1009 നടക്കണം പ്രിയരെ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
867 നടത്തിടുന്നു ദൈവമെന്നെ നടത്തിടുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
455 നന്ദി ചൊല്ലിടാം എന്നും മോദാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
69 നന്ദി നാഥാ നന്ദി നാഥാ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
954 നന്ദിയാലെൻ മനം പാടിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
434 നന്ദിയാലെന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
483 നന്ദിയോടെ, നന്ദിയോടെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
462 നന്ദിയോടെന്നും പാടിടും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
890 നമുക്കഭയം ദൈവമത്രേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
894 നമ്മൾക്കുലകിൽ സങ്കടമെന്തിന്നേശുവുണ്ടല്ലോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
91 നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുന്നോരു തേജസ്സു നിനക്കുകിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
262 നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം പലതും RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
203 നരരേ! വന്നിടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
752 നല്ല ദേവനേ! ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
574 നല്ലിടയനേശു തനിക്കുള്ളജങ്ങൾക്കായി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
3 നല്ലൊരു നാളയെ അവന്‍ കൃപ
361 നല്ലൊരുഷസ്സിതിൽ വല്ലഭ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
92 നവയെരൂശലേം പാർപ്പിടം തന്നിലെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
412 നാം വിമുക്തന്മാർ ദൈവകൃപ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
485 നാഥാ! നിൻ നാമമെത്രയോ ശ്രേഷ്ഠം മഹോന്നതം! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
717 നായകാ! എൻ ക്രൂശെടുത്തു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
175 നാശത്തിലാപതിച്ചുള്ള ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
565 നിത്യമാം നിൻ രക്തധാര സത്യമായ് കാണ്മാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
589 നിത്യമാം രക്ഷ ദാനമായ് തന്നവനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
508 നിത്യവന്ദനം നിനക്കു സത്യദൈവമേ, ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
808 നിത്യാനന്ദ ദൈവമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
126 നിദ്രകൊണ്ട ഭക്തരെയോർത്തിനിയും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
358 നിദ്രയിൽ ഞാനായനേരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
249 നിനക്കായെൻ ജീവനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
543 നിൻ പാദത്തിൽ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
571 നിൻ രക്തത്താൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
783 നിൻ സന്നിധിയിൽ ദൈവമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
584 നിൻ സ്നേഹമെന്താശ്ചര്യമേശുപരാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
753 നിൻതിരു വചനത്തിൽ നിന്നത്ഭുതകാര്യങ്ങൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
699 നിൻദാനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
735 നിന്നിഷ്ടം ദേവാ! ആയിടട്ടെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
641 നിന്നെപ്പോലില്ലാരും പാരിൽ എന്നേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
329 നിന്നോടു പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പ്രിയ പിതാവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1099 നിന്നോടെൻ ദൈവമേ! ഞാൻ ചേരട്ടെ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
593 നിൻമഹാസ്നേഹമേശുവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1089 നിൻസന്നിധി മതി ഹാ! യേശുവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
581 നിൻസ്നേഹം എൻ പങ്കു എൻരക്ഷകനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
613 നിൻസ്നേഹം ഗഹനമെന്നറിവിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
57 നിന്‍ഹിതം പോല്‍ എന്നെ മുറ്റും RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
321 നിന്റെ ഹിതംപോലെയെന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
261 നിമിഷങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾ ജീവിതനിമിഷങ്ങൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
961 നിർമ്മല ഹൃദയന്മാർക്കെൻ ദൈവം എത്ര ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
4 നിർവ്യാജമാം അവന്‍ കൃപ
1070 നിസ്തുലനാം നിർമ്മലനാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
923 നിസ്തുല്യനാഥൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
46 നിസ്സി യഹോവ നിസ്സി യഹോവ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
582 നിസ്സീമമാം നിൻസ്നേഹത്തെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
65 നീ എന്റെ സങ്കേതം നീ എനിക്കാശ്വാസം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
740 നീ എന്റെ സങ്കേതവും നീ എന്റെ കോട്ടയും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
121 നീ കരുണാരസമേകിനാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
965 നീ കരുതുകയാലൊരുവിധവും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
315 നീ കൂടെ പാർക്കുക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1086 നീ മതി എന്നേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1059 നീ വീണ്ടെടുത്തതാം എൻ പ്രാണനും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1102 നീതിമാന്മാരിൻ കൂടാരങ്ങളിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
336 നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവം കേൾക്കുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
962 നീതിയാം യഹോവായേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
782 നീയല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദിവ്യസമ്പത്തേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
798 നീയെൻ സ്വന്തമേ എന്താനന്ദമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
897 നീയെന്നും എൻ രക്ഷകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
376 നേരമിരുളുന്നു കൂരിരുളേറുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1010 ന്യായാസനത്തിൻ മുമ്പിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
209 പകലിൽ മേഘത്തണലായ് നീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
374 പകലോനന്തിമയങ്ങിയിരുൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
653 പതിനായിരത്തിൽ അതിസുന്ദരനാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
174 പദം പദം ഉറച്ചു നാം ക്രൂശുമേന്തി പോകണം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
325 പരനേ നിൻ തിരുമുമ്പിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
357 പരനേ! തിരുമുഖശോഭയിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
388 പരനേശുവേ കരുണാനിധേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1084 പരപരമേശാ വരമരുളീശ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
253 പരമ കരുണാരസരാശേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
936 പരമ പിതാവേ! നമസ്കാരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
679 പരമദേവാ! നിന്നാത്മകൃപ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
410 പരമപിതാവിനു സ്തുതി പാടാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
498 പരമപിതാവിനെ പാടി സ്തുതിക്കാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
397 പരമപിതാവേ! പരമപിതാവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
365 പരമരാജാ ഗുരുവരനെ സ്തുതിക്കുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
236 പരമസുതനാം മശിഹ ഭൂവനേ മനുജാ!നിന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
913 പരമസുതനെന്റെ പാപമശേഷം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
204 പരമാനന്ദമനുഭവിപ്പാൻ വരുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
981 പരമേശജാതാ! വന്ദനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
614 പരലോക ഭാഗ്യം പാപിയെന്നുള്ളിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
405 പരിശുദ്ധൻ ദേവദേവനു സ്തോത്രം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
648 പരിശുദ്ധൻ മഹോന്നതദേവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
292 പരിശുദ്ധാത്മാ പരിശുദ്ധാത്മാ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
40 പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നിലൂടെ ഒഴുകണമേ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
964 പർവ്വതഭൂമി ഭൂമണ്ഡലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
814 പലതരം ഹൃദയങ്ങൾ പലതിലാശ വയ്ക്കുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
289 പറന്നിടുമെ നാം പറന്നിടുമെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
290 പറയുക പറയുക പറയുക നാം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
853 പാടാം പാടാം ജയഗീതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
401 പാടാം പാടാം പാടാം നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
264 പാടി സ്തുതിച്ചിടാം ദാവീദെപ്പോലെ നാം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
780 പാടിപുകഴ്ത്തിടാം ദേവദേവനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
364 പാടും ഞാനേശുവിനു സ്തുതിപാടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
612 പാടും ഞാൻ എന്നേശുവിന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
725 പാടും ഞാൻ യേശുവിന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
857 പാടും ഞാൻ രക്ഷകനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
858 പാടും ഞാൻ രക്ഷകനെ എന്റെ ജീവനാളെല്ലാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1036 പാടും ദിനവും ഞാൻ സ്തുതിഗാനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
691 പാടും നിനക്കു നിത്യവും പരമേശാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
88 പാടും പരമനു പരിചൊടു ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
169 പാടുവിൻ സഹജരേ കൂടുവിൻ കുതുകരായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
159 പാടുവിൻ സോദരരേ! ജയഗീതങ്ങൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
947 പാടുവിൻ സ്തുതിഗാനം നാം പരൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
997 പാതാളമേ! മരണമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
519 പാപം നീക്കാൻ ശാപമേറ്റ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
205 പാപക്കടം തീർക്കുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
194 പാപത്തിൻ ഫലം നരകം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
550 പാപത്തിൻ മാ വിഷത്തെയൊഴിപ്പാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
709 പാപലോകം തേടിയിപ്പാരിൽ വന്നു ദേവൻ താൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
202 പാപി വരിക! പരനെയറിക! തവ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
241 പാപികളിൻ രക്ഷകൻ താനിവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
629 പാപികളെ രക്ഷചെയ്ത ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
256 പാപിക്കു മറവിടമേശു രക്ഷകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
419 പാപിയിൽ കനിയും പാവന ദേവാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1037 പാപിയെന്നെ തേടി വന്നൊരു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
221 പാപീ! ഉണർന്നുകൊൾക നീ നിദ്രയിൽനിന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
977 പാരിതിൽ പരലോക ദേവൻ വന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
323 പാലിക്ക യേശുപരാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
489 പിതാവിന്നു സ്തോത്രം തൻ വൻകൃപയ്ക്കായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
930 പിന്തുടരും ഞാനേശുവിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
68 പുതിയൊരു ജീവിതം ഇനി ഞങ്ങള്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
27 പുത്തനാമെരൂശലേമിലെത്തും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
73 പുത്തൻ യെരൂശലേമേ! ദിവ്യ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
213 പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നെല്ലാവനും നിത്യജീവനുണ്ട് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
829 പുഷ്പം നിറഞ്ഞോർ താഴ്വരയിൽകൂടി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
887 പൊന്നേശു തമ്പുരാൻ നല്ലോരു രക്ഷകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
350 പൊന്നൊളി വീശുമീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
369 പൊൻപുലരിയിലെൻ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
328 പോകല്ലേ കടന്നെന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
180 പോകുക പോകുക സോദരരേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
191 പോകുക വേഗം നാം പോകുക സോദരാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
877 പോകുന്നു ഞാനിന്ന് യേശുവിന്നായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
368 പോയ രാവിൽ മുഴുവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
192 പോയിടാം നമുക്കു ദൈവജനമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
96 പ്രതിഫലം തന്നിടുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
150 പ്രത്യാശയിൻ കിരണങ്ങളിതാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
113 പ്രത്യാശയോടിതാ ഭക്തരങ്ങുണരുന്നേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
356 പ്രഭാകരനുദിച്ചുതൻ പ്രഭ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
366 പ്രഭാതകാലം വന്നടിയൻ നിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
684 പ്രാണനാഥാ! തിരുമെയ് കാണുമാറാകണം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
970 പ്രാണനാഥാ! നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
33 പ്രാണപ്രിയാ യേശു നാഥാ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
25 പ്രാണപ്രിയാ! എന്നു വരും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
332 പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
348 പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
484 പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുത്തരം തന്നതിനാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
985 പ്രിയനവൻ മമ പ്രിയനവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1013 പ്രിയനേ എന്നെക്കരുതും വഴിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
74 പ്രിയൻ വരും നാളിനിയധികമില്ല ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
906 ബലഹീനനാകുമെന്നെ താങ്ങും നല്ല നാഥനേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
523 ബഹുമതി താത സുതാത്മാവാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
700 ബാബേലടിമയിൻ കഷ്ടതകൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
789 ഭക്തരിൻ വിശ്വാസജീവിതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
835 ഭക്തരിൽ വാത്സല്യമുള്ള ദൈവമേ നിൻ പ്രിയനാമീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
536 ഭജിക്കുക നീ നിത്യം യേശുമഹേശനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1000 ഭയപ്പെടാതെ നാം പോയിടാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
32 ഭയപ്പെടേണ്ട ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
875 ഭാഗ്യമിതു പ്രാണസഖേ! ഭാഗ്യമിതു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
247 ഭാഗ്യവാനാകുവാനേക മാർഗ്ഗം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
807 ഭീരുവായിടാ ഞാൻ സാധുവെങ്കിലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
199 ഭൂപതിമാർ മുടിമണേ! വാഴ്ക നീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
445 ഭൂവാസികളെ യഹോവയ്ക്കാർപ്പിടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
979 ഭൂവിൽ വന്നവൻ ജീവൻ തന്നവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
925 മംഗളം ദേവദേവന്നു പ്രതിദിനവും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
389 മംഗളം മംഗളം മംഗളമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
391 മംഗളം മംഗളമേ നവ വധൂവരന്മാർക്കു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
390 മംഗളം മംഗളമേ നവ്യ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
413 മംഗളമായിനി വാഴും നമ്മളെല്ലാരും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
393 മംഗളമേകണമേ! മഹേശ്വരാ മംഗളമേകണമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
387 മംഗളമേകണേ സദാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1072 മണ്മയമാമീയുലകിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
999 മതിയെനിക്കേശുവിൻ കൃപമതിയാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
762 മധുരതരം തിരുവേദം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
362 മനമേ ഉണർന്നു സ്തുതിക്ക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1104 മനമേ ചഞ്ചലമെന്തിനായ്? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
359 മനമേ പക്ഷിഗണങ്ങള്‍ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
418 മനമേ പുകഴ്ത്തിടു നീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
852 മനമേ ലേശവും കലങ്ങേണ്ട ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
957 മനമേ വാഴ്ത്തുക! നാഥനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
408 മനമേ സ്തുതിക്ക നീ ഉന്ന ദേവനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
800 മനുജനിവൻ ഭാഗ്യവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
83 മനുവേലൻ വന്നല്ലാതവനിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
494 മനുവേലാ വന്ദനം മന്നിലേകനായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
111 മനുവേലേ, മന്നിതിലെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
966 മനുവേൽ മനോഹരനേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
275 മനുഷ‍്യാ നീയൊരു പൂവല്ലയോ ഹേ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
311 മനുഷ്യാ... നീ എവിടെ? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
701 മന്നയിൻ വർണനമാമൊരു കഥ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
24 മന്നവനാം മശിഹായെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
568 മന്നവനേശുതാനുന്നത ബലിയായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
848 മന്നിതിൽ വന്നവൻ മനുസുതനായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
138 മമ കാന്തനെ ഒന്നു കാണുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
895 മമ നാവിൽ പുതുഗാനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
828 മരണം ജയിച്ച വീരാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
26 മരണമേ വിഷമെങ്ങു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
7 മരത്തിൽ തൂങ്ങി അവന്‍ കൃപ
244 മരിച്ചോനുയിരെ ധരിച്ചോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
801 മരുഭൂമിയിൻ നടുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
89 മർത്യരിന്നാവശ്യമെന്തന്നറിഞ്ഞവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
406 മൽപ്രാണനായകനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
415 മഹത്വത്തിൽ വസിക്കും ദേവാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
594 മഹൽസ്നേഹം മഹൽസ്നേഹം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
604 മഹാത്ഭുതം മഹോന്നതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
573 മഹാത്ഭുതമേ കാൽവറിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1071 മഹിമയെഴും പരമേശാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
99 മഹിമാസനനേ! മധുരാനനനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
512 മഹോന്നതനാമേശുവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
654 മഹോന്നതനേശുവെ നിസ്തുലനാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
447 മഴവില്ലും സൂര്യചന്ദ്രനും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1078 മറവിടമായെനിക്കേശുവുണ്ട് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
433 മാനവരെ രക്ഷിച്ചീടുവാനായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
683 മാനവർക്കു രക്ഷ നൽകാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
437 മാനവേന്ദ്ര! മഹിതാമല താരക വചനാമൃത ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
764 മാനസമോദക മാധുര്യ വചനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
881 മാനുവേൽ മനുജസുതാ!നിന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
449 മാൻ നീർത്തോടിനായ് ദാഹിക്കുന്ന പോലെൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
190 മാന്യസ്നേഹിതാ, നിന്റെ ജീവയാത്രയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1068 മാറാത്ത സ്നേഹിതൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
55 മാറാത്തവന്‍ വാക്കു മാറാത്തവന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
9 മിഴിനീര്‍ തുടയ്ക്കുന്ന അവന്‍ കൃപ
802 മൃത്യുവിനെ ജയിച്ച ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
772 യഹോവ എത്ര നല്ലവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1011 യഹോവ എന്റെ ഇടയനായതിനാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
976 യഹോവ ദൈവമാം വിശുദ്ധ ജാതി നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
34 യഹോവ യിരേ, യിരേ, യിരേ, RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
935 യഹോവയ്ക്കായ് ഞാൻ കാത്തു കാത്തിരുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
342 യാഹെ സ്തുതിച്ചിടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
933 യാഹെന്ന ദൈവം എന്നിടയനഹോ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1020 യാഹേ! നിൻ തിരുവാസമതീവ മനോഹരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
547 യാഹ്വെ സ്തുതിപ്പിനവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
179 യിസ്രായേലിൻ ദൈവം യുദ്ധവീരനാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
152 യുദ്ധത്തിനു യുദ്ധത്തിനു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1016 യേശു എത്ര നല്ലവൻ വല്ലഭൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1069 യേശു എനിക്കെത്ര നല്ലവനാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1023 യേശു എനിക്കെത്ര നല്ലവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
994 യേശു എൻ പക്ഷമായ് തീർന്നതിനാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
524 യേശു എൻ സ്വന്തം ഹല്ലേലുയ്യാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
687 യേശു എന്നഭയകേന്ദ്രം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
821 യേശു എന്നുള്ളത്തിൽ വന്ന നാളിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
141 യേശു എൻസ്വന്തം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
597 യേശു എൻസ്വന്തം ഞാനവൻ സ്വന്തം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
708 യേശു എന്റെ ഇടയനല്ലോ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1007 യേശു എന്റെ രക്ഷ ആയതിനാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
680 യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
705 യേശു എന്റെ സ്വന്തം ആയതിനാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
302 യേശു ജീവിക്കുന്നു RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
606 യേശു ദൈവത്തിൻ സ്നേഹമത്രേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
143 യേശു നല്ലവൻ അവൻ വല്ലഭൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
819 യേശു നല്ലവൻ എനിക്കു യേശു നല്ലവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
237 യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
107 യേശു മണവാളൻ നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
784 യേശു മതി മനമേ ദിനവും യേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1033 യേശു മതി മരുവിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
920 യേശു മഹേശനെ ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
239 യേശു മഹേശൻ ആശ്രിതർക്കെല്ലാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
668 യേശു മഹേശാ, നിൻ സന്നിധിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
317 യേശു മഹോന്നതനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
314 യേശു മഹോന്നതനേ! ആശ്രിത വത്സലനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
778 യേശു രക്ഷിതാവിൻ ആടാകുന്നു ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
497 യേശു രാജാ രാജാ വാഴ്ക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1076 യേശു സന്നിധി മമ ഭാഗ്യം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
978 യേശുക്രിസ്തു ഉയിർത്തു ജീവിക്കുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
380 യേശുക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു ഹല്ലേലുയ്യാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
646 യേശുക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നെന്നും ജീവിക്കുന്നെന്നും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
481 യേശുതാനുന്നതൻ ആരിലും അതിവന്ദിതൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
21 യേശുദേവാ! യേശുദേവാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
265 യേശുനാഥാ എന്നില്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
713 യേശുനാഥാ നിൻ കൃപയ്ക്കായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
145 യേശുനാഥാ യേശുനാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
517 യേശുനാഥാ! സ്നേഹരൂപാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
669 യേശുനായക! ശ്രീശാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
812 യേശുനായകൻ സമാധാനദായകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
580 യേശുനായകാ വാഴ്ക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
779 യേശുമതിയെനിക്കേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
702 യേശുമഹേശനേ നമോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
20 യേശുമഹോന്നതനേ നിനക്കു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
882 യേശുയെൻ തുണയല്ലോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
425 യേശുരക്ഷകൻ എൻ യേശുരക്ഷകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
770 യേശുരക്ഷിതാവെനിക്കു നല്ല സ്നേഹിതൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
72 യേശുരാജന്‍ എന്റെ ദൈവം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
100 യേശുരാജൻ വരവു സമീപമായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
319 യേശുരാജാ നിൻതിരു പാദത്തിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
318 യേശുരാജാവേ എഴുന്നെരുൾക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1101 യേശുവാരിലുമുന്നതനാമെന്നാത്മ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
872 യേശുവിൻ അജഗണം നമ്മൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
974 യേശുവിൻ ജനമേ ഭയമെന്തിന്നകമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
749 യേശുവിൻ തിരുപ്പാദത്തിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
795 യേശുവിൻ തിരുമുഖമേ എനിക്കേറ്റം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
446 യേശുവിൻ നാമം എൻ യേശുവിൻ നാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
620 യേശുവിൻ നാമം മധുരിമനാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
619 യേശുവിൻ നാമം ശാശ്വതനാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
850 യേശുവിൻ പിമ്പേ പോകും ഞങ്ങൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1061 യേശുവിൻ മധുരനാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
211 യേശുവിൻ ലാവണ്യമാം വിളികേൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
168 യേശുവിൻ വീരന്മാരെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
56 യേശുവിന്‍ സന്തതിയല്ലോ ഞാന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
156 യേശുവിൻ സാക്ഷികൾ നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
738 യേശുവിൻ സാക്ഷിയായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
44 യേശുവിന്‍ സേനകള്‍ നാം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
607 യേശുവിൻ സ്നേഹത്താലെന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
62 യേശുവിന്‍ സ്വരം കേള്‍ക്ക RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
218 യേശുവിന്നരികിൽ വാ പാപി! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
158 യേശുവിൻനാമം വിജയിക്കട്ടെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
602 യേശുവിന്റെ തിരുനാമത്തിന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
737 യേശുവിലെൻ തോഴനെ കണ്ടേൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
377 യേശുവിൽ സ്നേഹമുള്ള ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
601 യേശുവെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1043 യേശുവെന്റെ നായകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
790 യേശുവെപ്പോലെ ആകുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
634 യേശുവെപ്പോലൊരു ദൈവമുണ്ടോ? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
633 യേശുവെപ്പോലൊരു സഖിയായെന്നും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1105 യേശുവേ എൻപ്രാണനായകാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
39 യേശുവേ ഒരു വാക്കു മതി RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
673 യേശുവേ കൃപ ചെയ്യണേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1040 യേശുവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
757 യേശുവേ നിന്തിരു വചനമിപ്പോൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
490 യേശുവേ നിൻപാദം കുമ്പിടുന്നേൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
781 യേശുവേ നിന്റെ രൂപമീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
120 യേശുവേ മണാളനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
739 യേശുവേ രക്ഷാദായക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
590 യേശുവേ സ്നേഹവാരിധേ!സ്തോത്രമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
767 യേശുവേ, നിന്നന്തികേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
344 യേശുവേയെൻ പ്രാണനാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
227 യേശുവോ നിസ്തുല സ്നേഹസ്വരൂപൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
843 യേശുവോടു ചേർന്നിരിപ്പതെത്ര മോദമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
252 യൗവനം മോഹനം സുന്ദരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
919 രക്തം നിറഞ്ഞോരുറവ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
797 രക്ഷ തരുന്നൊരു ദൈവത്തിൻ കൈകൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
942 രക്ഷകനേ! നിന്റെ പക്ഷമായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
907 രക്ഷകാ! നിൻ ആടുകളിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
208 രക്ഷക്രിസ്തേശുമൂലമല്ലാതെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
257 രക്ഷണ്യ സുവിശേഷം കേട്ടുകൊൾവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
310 രക്ഷിതാവിനെ കാൺക പാപി! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
195 രാജാത്മജ വിരുന്നതിൻ വിവരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
878 രാജാധി രാജാവു നീ കർത്താധി കർത്താവും നീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
464 രാജാധിരാജനാം യേശുവിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
125 രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
119 ലക്ഷ്യമതാണേ എൻ ആശയതാണേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
876 ലോകമാം ഗംഭീരവാരിധിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
765 ലോകസുഖമോ വെള്ളിയോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
90 ലോകെ ഞാനെൻ ഓട്ടം തികച്ചു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
760 വചനം വചനം തിരുവചനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
469 വന്ദനം കർത്താധികർത്താവിനു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
503 വന്ദനം ചെയ്തിടുവിൻ ശ്രീയേശുവെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
535 വന്ദനം പൊന്നേശുനാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
360 വന്ദനം പൊന്നേശുനാഥാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
499 വന്ദനം യേശുപരാ! നിനക്കെന്നും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
509 വന്ദനം വന്ദനം നാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
309 വന്ദനം വന്ദനം വന്ദനം നാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
330 വന്ദനം വന്ദനം ശ്രീയേശുനാഥനു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
281 വന്ദനം വന്ദനം സര്‍വ്വലോകാധിപാ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
859 വന്ദനം വന്ദനമേ വന്ദിത വല്ലഭനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
518 വന്ദനം........ ദേവാധി ദൈവമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
438 വന്ദനമേ ദേവ! തവ വന്ദനമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
493 വന്ദനമേശു ദേവാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
502 വന്ദിക്കുന്നേൻ യേശുദേവാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
486 വന്ദിക്കുന്നേശുവേ! ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
539 വന്ദിച്ചിടുന്നു നാഥനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
414 വന്ദിച്ചിടുവിനിന്നു സോദരരേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1008 വന്ന വഴികൾ ഒന്നോർത്തിടുകിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
226 വന്നിടുക യേശു പാദേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
225 വന്നിടുക സ്നേഹമായ് വിളിച്ചിടുന്നു യേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
214 വന്നിടുവിൻ ഇപ്പോൾ വന്നിടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
685 വന്നിടേണം യേശുനാഥാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
450 വന്നീടുവിൻ യേശുപാദം ചേർന്നീടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
198 വന്നു കേൾപ്പിൻ സ്നേഹിതരേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
12 വന്നൊരു പുതു പുലരി അവന്‍ കൃപ
97 വരും പ്രാണപ്രിയൻ വിരവിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1021 വരു വരു സഹജരെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
45 വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
162 വരുവിൻ മുദാ സോദരരേ! നിങ്ങൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
246 വരുവിൻ യേശുവിൻ ചാരേ വരുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
206 വരുവിൻ! ഈ നല്ല സമയം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
259 വരുവിൻ! യേശുവിന്നരികിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
144 വല്ലഭനാം മശിഹാ വരുമല്ലോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
181 വല്ലഭനാം യേശുപരൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1035 വല്ലഭനേശു എൻ കൂടെയുണ്ടല്ലോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1045 വഴി നടത്തുന്നോൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
313 വാ വാ യേശുവിങ്കൽ വാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
817 വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലെൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
672 വാഞ്ഛിതമരുളിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
258 വാതിൽ നിന്നവൻ മുട്ടുന്നിതാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
624 വാനം തന്നുടെ സിംഹാസനമാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
137 വാനമേഘത്തിൽ വേഗം വന്നിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
621 വാനലോകത്തെഴുന്നള്ളിനാൻ ശ്രീയേശുനാഥൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
756 വാനവും ഭൂമിയുമാകവേ നീങ്ങിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
102 വാനിൽ വന്നു വേഗം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
114 വാഴും ഞാനെൻ രക്ഷിതാവിൻ കൂടെയെപ്പോഴും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
505 വാഴ്ക! വാഴ്ക! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
492 വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തുമെന്നേശു നാഥനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
526 വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുമെന്നും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
983 വാഴ്ത്തിടും ഞാൻ യഹോവയെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
177 വാഴ്ത്തിടും യേശുവെ ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
436 വാഴ്ത്തിടുക ദിനം വാഴ്ത്തിടുക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
635 വാഴ്ത്തിടുന്നു നാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
984 വാഴ്ത്തിടുമേ വാഴ്ത്തുമെന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
459 വാഴ്ത്തിടുവിൻ സ്തുതിച്ചാർത്തിടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
467 വാഴ്ത്തും ഞാനെൻ ജീവകാലമെല്ലാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
747 വാഴ്ത്തും ഞാൻ യഹോവയെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
440 വാഴ്ത്തും യേശുവെ ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
19 വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ എൻ പരനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
468 വാഴ്ത്തുമെന്നും പരമേശനെ അവന്റെ സ്തുതി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
892 വാഴ്ത്തുവിൻ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
496 വാഴ്ത്തുവിൻ യഹേവയെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
511 വാഴ്ത്തുവിൻ ശ്രീയേശുക്രിസ്തുവിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
298 വിടുതലെ, വിടുതലെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
283 വിടുതല്‍ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നില്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
1006 വിൺമഹിമ വെടിഞ്ഞു മൺമയനായ മനു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
166 വിതച്ചിടുക നാം സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വിത്താം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
888 വിശ്വാസ ജീവിതപ്പടകിൽ ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1038 വിശ്വാസ നായകനേശുവെൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1030 വിശ്വാസ യാത്രയിലെൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
240 വിശ്വാസ സംഘമേയുണർ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
271 വിശ്വാസക്കണ്ണുകളാല്‍ കാണുന്നു ഞാന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
35 വിശ്വാസത്തില്‍ എന്നും മുന്നേറും RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
955 വിശ്വാസത്തോണിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
197 വീണ്ടുംജനിക്കേണംസഖേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
172 വീണ്ടെടുപ്പിൻ നാളടുത്തുപോയ് ദൈവജനമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
63 വീരനാം ദൈവം കര്‍ത്തനവന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
681 വീശുക ദൈവാത്മാവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
349 വെളിച്ചത്തിൻ കതിരുകൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
78 വേഗം വന്നിടും യേശു ജീവനായകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
670 വേഗം വരണം പ്രഭോ ഭവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
232 വേദത്തിൽ ദൈവം താൻ എഴുതിനാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
171 വേലയ്ക്കു വേലയ്ക്കു ദൈവദാസന്മാർ നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1003 ശാപത്തെ നീക്കി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
291 ശാലോം ശാലോം ശാലോം ശാലോം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
1065 ശാശ്വതമായ വീടെനിക്കുണ്ട് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
254 ശുദ്ധിക്കായ് നീ യേശു സമീപേ പോയോ? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
777 ശൂലമിയാൾ മമ മാതാവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1060 ശോഭയുള്ളൊരു നാടുണ്ടതു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
937 ശ്രീനരപതിയേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
703 ശ്രീമനുവേൽ മരിജാതനാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
826 ശ്രീയേശു എന്നെ സ്നേഹിച്ചല്ലോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
631 ശ്രീയേശു നാഥന്റെ മഹാത്മ്യമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
577 ശ്രീയേശു നാഥാ നിൻ സ്നേഹം! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
229 ശ്രീയേശുനാഥാ! സ്വർഗ്ഗീയ രാജാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
618 ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
615 ശ്രീയേശുനായകൻ ജീവനെ തന്നവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
521 ശ്രീയേശുരാജദേവാ നമോ നമോ..... ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
273 സകലവും എന്റെ നന്മക്കായ് RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
804 സകലവുമുണ്ടെനിക്കേശുവിങ്കൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
787 സങ്കടത്തിൽ നീയെൻ സങ്കേതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
759 സംജജീവകമാം തിരുവചനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
183 സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
375 സത്യമായ് ശുദ്ധസ്നേഹമായ് ദൈവ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
754 സത്യവേദമൊന്നു മാത്രമെത്ര ശ്രേഷ്ഠമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
346 സത്യസഭാ പതിയേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
678 സത്യസഭാപതി യേശുവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
77 സന്തതം വന്ദനമെൻ പരമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
132 സന്തതം സ്തുതി തവ ചെയ്വേനേ ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
903 സന്തതം സ്തുതിചെയ്യുവിൻ പരനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
831 സന്താപം തീർന്നല്ലോ സന്തോഷം വന്നല്ലോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
975 സന്തോഷിച്ചു ഘോഷിക്കുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
952 സന്തോഷിപ്പിൻ എന്നും സന്തോഷിപ്പിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1064 സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
452 സർവ്വനന്മകൾക്കും സർവ്വദാനങ്ങൾക്കും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
566 സർവ്വപാപക്കറകൾ തീർത്തു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
297 സര്‍വ്വലോക സൃഷ്ടിതാവേ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
742 സർവ്വവും യേശുനാഥനായ് സമർപ്പണം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
732 സർവ്വവും സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ജീവ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
29 സര്‍വ്വശക്തനാണല്ലോ എന്റെ ദൈവം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
293 സര്‍വ്വശക്തനേ പ്രാണപ്രിയനേ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
1092 സർവ്വസൃഷ്ടികളുമൊന്നായ് പുകഴ്ത്തിടുന്ന ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
825 സഹോദരരേ, പുകഴ്ത്തിടാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
327 സാഗരസ്വർഗ്ഗ ഭൂമികൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1090 സാധുവെന്നെ കൈവിടാതെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
115 സീയോൻ മണാളനെ ശാലേമിൻ പ്രിയനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
841 സീയോൻ സഞ്ചാരിയായി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
118 സീയോൻ സൈന്യമേ ഉണർന്നീടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
515 സുന്ദര രക്ഷകനേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
164 സുവിശേഷം അതു ജയിക്കുമേ, ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
155 സുവിശേഷമറിയിപ്പാനഭിമാനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
219 സുവിശേഷയുഗം ഇതു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
998 സേനയിലധിപൻ ദേവനിലതിയായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1022 സേവിക്കും ഞങ്ങൾ യഹോവയെ എന്നെന്നും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
278 സൗഖ‍്യമായി ഞാന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
457 സ്തുതി ചെയ് മനമേ നിത്യവും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
188 സ്തുതി ധനം മഹിമ സകലവും നിനക്കേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
431 സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
466 സ്തുതിക്കും ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
473 സ്തുതിക്കു നീ യോഗ്യൻ സ്തുതികളിന്മീതെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
439 സ്തുതിക്കു യോഗ്യൻ നീയേ ജന ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
61 സ്തുതിക്കുന്നു ഞാന്‍ എന്‍ ദൈവമേ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
154 സ്തുതിഗീതം പാടുക നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
714 സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
791 സ്തുതിച്ചിടുവതെന്താനന്ദം! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
353 സ്തുതിച്ചു പാടാം യേശുവിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
959 സ്തുതിപ്പിനെന്നാളും ശ്രീയേശുവെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
272 സ്തുതിപ്പിന്‍ എന്നും സ്തുതിപ്പിന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
870 സ്തുതിപ്പിൻ നാം യഹോവയെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
110 സ്തുതിപ്പിൻ സ്തുതിപ്പിൻ അനുദിനം സ്തുതിപ്പിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
444 സ്തുതിപ്പിൻ സ്തുതിപ്പിൻ എന്നും സ്തുതിച്ചിടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
899 സ്തുതിപ്പിൻ സ്തുതിപ്പിൻ ദൈവജനമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
758 സ്തുതിപ്പിൻ സ്തുതിപ്പിൻ യേശുദേവനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
514 സ്തോത്രം ചെയ്ക എൻമനമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
386 സ്തോത്രം പാടാം പാടാം സ്തോത്രം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
537 സ്തോത്രം പാടി വാഴ്ത്തിടുന്നു ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
396 സ്തോത്രം പാടിടും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
475 സ്തോത്രം യേശു ദേവാ സ്തോത്രം ജീവനാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
636 സ്തോത്രം ശ്രീ മനുവേലനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1103 സ്തോത്രം ശ്രീ മനുവേലനേ,മമപ്രിയ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
603 സ്തോത്രം സദാ പരനേ തിരുനാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
532 സ്തോത്രം സ്തുതി ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
13 സ്തോത്രം സ്തോത്രം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
675 സ്തോത്രം സ്തോത്രം നിൻനാമത്തിനു പരാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1047 സ്തോത്രം സ്തോത്രം പിതാവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
443 സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രഗീതങ്ങളാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
743 സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം പരാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
588 സ്തോത്രങ്ങൾ പാടി ഞാൻ വാഴ്ത്തിടുമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
847 സ്തോത്രമനന്തം സ്തോത്രമനന്തം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
428 സ്തോത്രമെന്നേശുപരാ നിൻ നാമത്തെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
736 സ്തോത്രമേശുവേ സ്തോത്രമേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
900 സ്നേഹച്ചരടുകളാലെന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
598 സ്നേഹത്തിൻ ദീപമാം യേശുവെന്നിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1098 സ്നേഹനിധിയേ ജീവധുനിയേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
488 സ്നേഹനിധേ! കൃപാസമുദ്രമേ! നമസ്കാരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
432 സ്നേഹപൂർണ്ണ രക്ഷകാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
282 സ്നേഹിക്കാനാരുമില്ലാതെ ഞാന്‍ ഏകനായ് RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
697 സ്നേഹിക്കും ഞാൻ എൻ യേശുവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
891 സ്നേഹിക്കുന്നേശുവേ! ദാസൻ നിന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
746 സ്നേഹിച്ചിടും ഞാൻ എന്നാത്മനാഥനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
734 സ്നേഹിച്ചിടും നിന്നെ ഞാൻ ക്രിസ്തേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
600 സ്നേഹിച്ചു ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
775 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിക്ഷേപം ശേഖരിക്കും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
131 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വരും ദൈവകൂടാരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
640 സ്വർഗ്ഗപിതാവിൻ മടിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
531 സ്വർഗ്ഗപിതാവെ അങ്ങയെ ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
287 സ്വര്‍ഗ്ഗമഹത്വം വെടിഞ്ഞിറങ്ങി വന്ന RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
922 സ്വർഗ്ഗീയ രാജാവിൻ പൈതങ്ങളേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
395 സ്വർപ്പൂരമീ കരാറിന്നു സാക്ഷിനിൽക്കുന്നെൻ മനമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
338 സ്വാന്തഗുണമിയന്ന കാന്തിമയനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
142 ഹല്ലേലുയ്യാ ഗീതം പാടും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
59 ഹല്ലേലൂയ്യാ സ്തുതി പാടിടും ഞാന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
1058 ഹാ! എത്ര ഭാഗ്യം ഉണ്ടെനിക്കു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
576 ഹാ! എത്ര മോദം എൻ സ്വർഗ്ഗതാതൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
682 ഹാ! വരിക യേശുനാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
458 ഹാ! സ്വർഗ്ഗനാഥാ, ജീവനാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
407 ഹൃദയമുരുകിവരും മിഴിനീർമണികൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
250 ഹേ!ഹ! പ്രിയ സ്നേഹിതാ സോദരാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
60 ഹോശന്നാ ഹോശന്നാ, ജയ് ജയ് ഹാലേലൂയ്യാ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.