ഇന്നീയുഷസ്സിൽ നിന്റെ

ഇന്നീയുഷസ്സിൽ നിന്റെ വന്മഹത്വം കാണ്മാൻ

തന്ന കൃപയ്ക്കനന്ത വന്ദനമേകാണ്മാൻ

 

ദോഷമെഴാതെയെന്നെ പൂർണ്ണമായ് കാത്തു നീ

രാത്രി മുഴുവനും വൻ കാരുണ്യത്താൽഘോര

 

എല്ലാ വഴിയിലും നിൻ ആത്മസാന്നിദ്ധ്യവും

ദിവ്യപ്രകാശവും നീ നൽകിടേണംഇന്നു

 

സംഖ്യയില്ലാ ജനങ്ങൾ കണ്ണീർ പൊഴിക്കുന്നു

ഞങ്ങൾ പാടുന്നു ദിവ്യ പാലനത്താൽഇന്നും

 

മുമ്പേ നിൻ രാജ്യവും നിൻ നീതിയും തേടുവാൻ

എന്നാത്മനാഥനേ! നീ പാലിക്കേണംഎന്നും

 

മൃത്യുവിൻ നാൾവരെയും നിൻ മഹത്വത്തിന്നായ്

ഭക്തിയിൽ പൂർണ്ണനായി കാത്തിടേണംഎന്നെ

 

ദുഷ്ടഭൂവനമിതിൻ കഷ്ടതയൊക്കെയും

തീർത്തുതരും നിൻരാജ്യം കാംക്ഷിക്കുന്നേൻവേഗം