സീയോൻ സൈന്യമേ ഉണർന്നീടുവിൻ

സീയോൻ സൈന്യമേ ഉണർന്നീടുവിൻ

പൊരുതു നീ ജയമെടുത്തു

വിരുതു പ്രാപിക്ക

 

കേൾക്കാറായ് തൻ കാഹളധ്വനി

നാം പോകാറായ് ഈ പാർത്തലം വിട്ടു

തേജസ്സേറും പുരേ!

 

സർവ്വായുധങ്ങൾ ധരിച്ചിടുക

ദുഷ്ടനോടെതിർത്തു നിന്നു

വിജയം നേടുവാൻ

 

ക്രിസ്തേശുവിന്നായ് കഷ്ടം സഹിച്ചോർ

നിത്യനിത്യയുങ്ങൾ വാഴും

സ്വർഗ്ഗ സീയോനിൽ

 

പ്രത്യാശ എന്നിൽ വർദ്ധിച്ചീടുന്നേ

അങ്ങുചെന്നു കാണുവാനെൻ

പ്രിയൻ പൊന്മുഖം

 

ആനന്ദമേ, നിത്യാനന്ദമേ

കാന്തനോടു വാഴും കാലം

എത്ര ആനന്ദം.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.