മന്നവനേശുതാനുന്നത ബലിയായ്

മന്നവനേശുതാനുന്നത ബലിയായ്

തീർന്നതിനെ നിനപ്പാൻ -മന്നിൽ

തന്നൊരു നിയമം ഇന്നിഹ നാമനു-

വർത്തിക്കുന്നാദരവായ്

 

അപ്പമെടുത്തവൻ വാഴ്ത്തി നുറുക്കി തൻ

അപ്പോസ്തലർക്കരുളി -ചൊല്ലി

നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നുറുങ്ങിടും ദേഹമെൻ

വാങ്ങി ഭുജിപ്പിനെന്നു

 

മന്ന പൊഴിഞ്ഞതു തിന്നു ജനങ്ങൾ

അന്നുയിരോടിരുന്നു -എന്നാൽ

എന്നെ ഭുജിപ്പവരെല്ലാമനാരതം

ജീവിക്കുമെന്നുരച്ചു

 

പാനപാത്രത്തെയെടുത്തവൻ ചൊന്നിതെൻ

രക്തത്തിൻ പുതുനിയമം -ഇതു

പാനം ചെയ്തിടുമ്പോഴൊക്കെയും നിങ്ങളെൻ

ഓർമ്മയ്ക്കായ് ചെയ്തുകൊൾവിൻ

 

തേനും വിശേഷമാം പാലുമൊഴുകിടും

ദേശം കനാനതിങ്കൽ -ഉള്ള

പാനത്തെക്കാൾ രുചിയേറുന്നൊരാത്മീയ

പാനമുണ്ട് നമുക്ക്

 

പൊന്നു തിരുമേനിയാകെയടികളാൽ

നൊന്തു നുറുങ്ങിയതും -രക്തം

ചിന്തി മരിച്ചുയിരേകിയതും ഇപ്പോൾ

ചിന്തിച്ചു നന്ദിയോടെ.