പോയ രാവിൽ മുഴുവൻ

പോയ രാവിൽ മുഴുവൻ

കരുണയോടെന്നെ സൂക്ഷിച്ച നാഥാ

നന്ദിയോടെ തിരുസ്നേഹത്തിനായി

ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്തിടുന്നു

 

അന്ധകാരം നിറഞ്ഞു

പലപല തിന്മകൾ വാണിരുന്ന

രാവിൽ തവ ദൂതരിൻ

കാവൽ തന്നു എന്നെ സൂക്ഷിച്ചതിനാൽ

 

മന്നിതിൽ മർത്യഗണം

പലവിധ കഷ്ടനഷ്ടം സഹിക്കും

നേരമെനിക്കു തന്ന

സുഖം സമാധാനമിവ നിനച്ചു

 

ദുഃഖങ്ങൾ വന്നിടിലും

തവദാസൻ രോഗിയായ് തീർന്നിടിലും

ദുഃഖം സഹിച്ച നാഥാ!

തിരുകൃപ തന്നു പാലിക്കണമേ

 

ഇന്നു പകൽ മുഴുവൻ

തിരുഹിതമെൻ മോദമായിരിപ്പാൻ

സ്വർഗ്ഗീയമന്ന തന്നു

അടിയനു ശക്തി പകർന്നിടണേ

 

ഇന്നെന്റെ ക്രിയകളും

മാത്രമല്ല വാക്മനോഭാവങ്ങളും

ശുദ്ധമായ് സൂക്ഷിക്കുവാൻ

ശുദ്ധാത്മാവാൽ എന്നെ നയിക്കണമേ

 

പാപാന്ധകാരത്തിനാൽ

നിറഞ്ഞതാം പാരിതിൽ ജ്യോതിസ്സുപോൽ

പാരം പ്രകാശമേകി

പാർത്തിടുവാൻ പ്രാപ്തനായ് തീർത്തിടണേ.