വന്ദനം ചെയ്തിടുവിൻ ശ്രീയേശുവെ

 

വന്ദനം ചെയ്തിടുവിൻ ശ്രീയേശുവെ

വന്ദനം ചെയ്തിടുവിൻ നിരന്തരം

 

സന്തതം സകലരും സന്തോഷധ്വനിയിൽ

സ്തോത്രസംഗീതം പാടി.......ശ്രീയേശുവെ

 

രാജിത മഹസ്സെഴും മാ മനുസുതനെ

രാജസമ്മാനിതനെ.......ശ്രീയേശുവെ

 

കല്ലറ തുറന്നു വൻ വൈരിയെ തകർത്തു

വല്ലഭനായവനെ.......ശ്രീയേശുവെ

 

നിത്യവും നമുക്കുള്ള ഭാരങ്ങളഖിലം

തീർത്തു തരുന്നവനെ.......ശ്രീയേശുവെ

 

ഭീതിയാം കൂരിരുളഖിലവും നീക്കും

നീതിയിൻ സൂര്യനാകും.......ശ്രീയേശുവെ

 

പാപമില്ലാത്ത തൻ പരിശുദ്ധനാമം

പാടി സ്തുതിച്ചിടുവിൻ.......ശ്രീയേശുവെ.