ഇവൻ എത്ര മഹാൻ

ഇവൻ എത്ര മഹാൻ (2) ഇവൻ എത്ര മഹാനേശു

എന്നെ തേടി വന്ന സ്നേഹിതനാം ഇവൻ എത്ര മഹാനേശു (2)

 

നിത്യജീവനെ തന്ന സ്നേഹത്തെയോർത്തു

ഞാൻ പാടി പുകഴ്ത്തിടുമേ (2)

 

എനിക്കായ് മുറിവേറ്റ ദൈവകുഞ്ഞാടിനെ

ഓർത്ത് ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമേ (2)

 

ദൈവത്തിൻ മകനായി തീർത്തതിനാൽ

ഞാൻ നാഥനെ വാഴ്ത്തിടുമേ (3)

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.