എന്നെ സ്നേഹിക്കും പൊന്നേശുവേ!

എന്നെ സ്നേഹിക്കും പൊന്നേശുവേ!

എന്നും പാലിക്കും എൻ നാഥനേ!

ഈ മരുഭൂവിൽ കൈവിടല്ലേ

തിരുചിറകെന്നെ പൊതിയേണമേ

 

എന്നിൽ വന്നുപോയ് തെറ്റധികം

എല്ലാം ക്ഷമിക്കണേ കർത്താവേ!

എന്നെ വെണ്മയാക്കേണമേ

വന്നിടുന്നേഴ നിൻ സവിധേ

 

ഉള്ളം ആകെ തകരും നേരം

ഉറ്റവർ വിട്ടുപിരിയും നേരം

എന്നെ വിട്ടങ്ങു പോകരുതേ

നീയല്ലാതില്ലെനിക്കഭയം

 

എങ്ങും ആപത്തൊളിച്ചിരിക്കും

വേളയിൽ നിൻദാസനാമെന്നെ

ഉള്ളം കൈയിൽ വഹിച്ചിടണേ

കൺമണിപോലെ കാത്തിടണേ.