ഞാനെന്നും സുതിച്ചിടുമേ കരുണ

ഞാനെന്നും സുതിച്ചിടുമേ കരുണ നിറഞ്ഞവനേശുവിനെ

പാടിടും ഞാൻ പാരിലീനാളിൽ പാവനനേശു മഹേശനെയെന്നും

 

പാപത്തിന്നാഴിയിൽ കിടന്നയെന്നെ

പാടുപെട്ടേശു കരകയറ്റി

 

കുരിശതിൽ മരിച്ചവനെൻപേർക്കായ്

തിരുനിണം ചൊരിഞ്ഞിതാ വീണ്ടെടുത്തു

 

വാഗ്ദത്തം തന്നവൻ വിശ്വസ്തനാം

വന്നിടും എന്നെ ചേർത്തിടുവാൻ.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.