വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തുമെന്നേശു നാഥനെ

വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തുമെന്നേശു നാഥനെ

വീണു നമസ്കരിച്ചടിയൻ

നിത്യജീവൻ തന്നു ദൈവപുത്രനാക്കി-

ത്തീർത്ത സ്നേഹമോർത്തു ഞാൻ

 

ജീവനാഥനേശുവെ എൻജീവകാലം വാഴ്ത്തും ഞാൻ

ഹല്ലെലുയ്യ ഗീതം എന്നും പാടി സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ

 

പാപം നിറഞ്ഞുള്ളതാകും പാതയിൽ

ഞാനലഞ്ഞുലഞ്ഞു പോകവേ

തേടിവന്നുവന്നെ നേടി ജീവമാർഗ്ഗേ

ചേർത്ത നല്ലിടയൻ താൻ

 

ചത്ത നായ് സമമായൊരെന്നെയും

രക്തം ചിന്തി വീണ്ടെടുത്തതാൽ

ചിത്തം നന്ദിയാൽ നിറഞ്ഞു തൃപ്പാദത്തിൽ വീണു

മുത്തം ചെയ്യും ഞാൻ

 

നിത്യശിക്ഷാവിധി നീങ്ങി പൂർണ്ണമാം

പ്രത്യാശയിലായെൻ ജീവിതം

ക്രിസ്തു നായകിനിലായ നാൾ മുതൽ ഹാ!

എത്ര ധന്യനായി ഞാൻ

 

ഇന്നു പാരിൽ പരദേശിയായി ഞാൻ

പാർക്കുമെൻ രക്ഷകൻ സാക്ഷിയായി

അന്നു ദിവ്യാനന്ദം പൂണ്ടുപ്രിയനൊത്തു വിണ്ണി

ലെന്നും വാഴും ഞാൻ.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.