യേശുനാഥാ യേശുനാഥാ

യേശുനാഥാ യേശുനാഥാ

എന്നു നീ വന്നിടും പ്രാണനാഥാ?

എൻ ക്ലേശഭാരങ്ങൾ തീർത്തിടുവാൻ (2)

 

ലോകത്തിൻ മായകൾ മോഹിച്ചു

ഞാൻ ഓടിയനേരമെൻ ചാരെ വന്നു

കൈപിടിച്ചെന്നെ താൻ തേജസ്സിൻ മാർഗ്ഗത്തിൽ

ആക്കിയെൻ കർത്താവു ഹല്ലേലുയ്യാ

 

ഈ ലോകത്തിൽ ഞാനൊരന്യനത്രേ

ഈ മരുജീവിതം ക്ലേശമത്രേ

സ്വർഗ്ഗകനാനെന്റെ സ്വന്തസ്ഥലമത്രേ

സ്വർഗ്ഗീയജീവിതം നിത്യമത്രേ

 

കർത്തൻ വരവിനെ നോക്കി നോക്കി

പാർത്തലേ പാർത്തിടുന്നാശയാൽ ഞാൻ

പ്രത്യാശയാലുളളം തിങ്ങി നിറയുന്നേ

ആമേൻ കർത്താവേ നീ വന്നിടണേ.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.