ക്രിസ്തേശുനാഥന്റെ പാദങ്ങൾ പിന്തുടരും

ക്രിസ്തേശുനാഥന്റെ പാദങ്ങൾ പിന്തുടരും

നാമെന്തുഭാഗ്യമുള്ളോർ! പ്രിയരേ നാമെന്തു ഭാഗ്യമുള്ളോർ!

നാഥന്റെ കാൽച്ചുവടു നാൾതോറും പിന്തുടരാൻ

മാതൃകയായി താൻ നല്ല മാതൃകയായി താൻ

 

പാപത്തിൻ ശിക്ഷ നീക്കി ഭാവി പ്രത്യാശ നൽകി

ഭാരങ്ങൾ നാൾതോറും സർവ്വഭാരങ്ങൾ നാൾതോറും

തന്മേൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടുചെമ്മെ നടത്തിടുന്ന

താനന്ദമാനന്ദം പരമാനന്ദമാനന്ദം

 

ബുദ്ധി പറഞ്ഞുതന്നും ശക്തി പകർന്നുതന്നും

മുമ്പിൽ നടക്കുന്നു അവൻ മുമ്പിൽ നടക്കുന്നു

തൻനാദം കേട്ടുകൊണ്ടുപിമ്പേ ഗമിച്ചിടുന്ന

താനന്ദമാനന്ദം പരമാനന്ദമാനന്ദം

 

ക്രിസ്തു എനിക്കു ജീവൻ മൃത്യൂ എനിക്കു ലാഭ

മത്രേയെന്നാണല്ലോ തന്നിൽ പ്രത്യാശ വച്ചുള്ളോ

രേതും നിരാശകൂടാതോതുന്നതാകയാലെ

ന്താനന്ദമാനന്ദം പരമാനന്ദമാനന്ദം

 

ലോകത്തിലാശ്രയിച്ചും ഭോഗത്തിലാശവച്ചും

പോകുന്നവരെല്ലാം ഇന്നു പോകുന്നവരെല്ലാം

വേകുന്ന തീക്കടലിലാകുന്ന നേരമതി

ലാനന്ദമാനന്ദം നമ്മൾക്കാനന്ദമാനന്ദം.