വാഴ്ത്തുവിൻ യഹേവയെ

വാഴ്ത്തുവിൻ യഹേവയെ

കീർത്തിപ്പിൻ തൻ നാമത്തെ

 

നിത്യം തന്റെ കാരുണ്യം

സത്യം തന്റെ വാഗ്ദത്തം

 

തൻ വിശുദ്ധ വചനം

അന്ധതയിൽ വെളിച്ചം

 

പേയിൻ വാഴ്ച നീക്കുവാൻ

സ്ത്രീയിൻ സന്തതി വന്നാൻ

 

ചേറ്റിൽ നിന്നുയർത്തുന്നോൻ

തീറ്റിപ്പോറ്റി കാക്കുന്നോൻ

 

യിസ്രായേലിൻ കൂടെ നാം

ക്രിസ്തൻ സ്വന്ത വംശമാം

 

കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളിലും

രോഗശോകങ്ങളിലും

 

യേശു വീണ്ടുംവന്നിടും

ക്ലേശമാകെ മാറ്റിടും

 

കേൾപ്പിൻ ചെറിയവരേ

ചൊല്ലിൻ വലിയവരേ

 

സർവ്വശക്തൻ ഭക്തനേ

ധൈര്യമോടെ പാടുക

 

വന്ദിക്ക എന്നാത്മാവേ

നന്ദിയോടീ ദൈവത്തെ

 

താതപുത്രനാത്മാവാം

യഹോവയ്ക്കെൻ വന്ദനം.