എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത നാഥനായ്

എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത നാഥനായ്

വീണ്ടും വന്നിടുമെൻ നാഥനായ്

നന്ദിയോടുലകിൽ പാടും ഞാനെന്നെന്നും

നല്ല നാഥനായ് കീർത്തനങ്ങൾ

 

പാപിയായിരുന്ന എൻ പേർക്കായ്

പാടുകൾ ഏറ്റയെൻ നാഥനെ

പാടിസ്തുതിക്കും ഞാൻ പാരിതിൽ പാർക്കും നാൾ

പാവനൻ ആകുമെന്നേശുവെ

 

ഇത്ര നൽരക്ഷകൻ മിത്രമായ്

തീർന്നതാണെന്റെ സൗഭാഗ്യമേ

പാത്രനാക്കിയെന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്തിടുവാൻ

മാത്രതോറുമായെൻ നാഥനു

 

നിത്യനാം കർത്തനെ നോക്കി ഞാൻ

നിത്യവും യാത്ര ചെയ്തിടുന്നു

നിത്യരാജ്യമതിൽ എത്തി വാഴുവാനായ്

വാഞ്ചയോടെ ഞാനോടിടുന്നു

 

ഉത്തമനാകുമെന്നേശുവിൽ ചാരി ഞാൻ

പോയിടുമിദ്ധരെ പുത്തനാം ശാലേമിൽ

എത്തി ഞാൻ മുത്തുമേ

അല്ലലെല്ലാമന്നു തീരുമെ.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.