നിസ്സീമമാം നിൻസ്നേഹത്തെ

നിസ്സീമമാം നിൻസ്നേഹത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കും ക്രൂശിനെ

ദർശിച്ചനേരം നാഥനേ നിനക്കു ഞാനധീനനായ്

 

ഈ ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപമായ് ഞാനെണ്ണിവന്ന സർവ്വവും

ഗണിച്ചിടുന്നു നഷ്ടമായ് ഈ ദർശനം മുഖാന്തരം

 

പ്രമോദമായെന്നായുസ്സിൽ സ്നേഹിച്ച വ്യർത്ഥകാര്യങ്ങൾ

നികൃഷ്ടമെന്നറിഞ്ഞഹം വെടിഞ്ഞിടുന്നശേഷവും

 

നിൻക്രൂശിൽ ഞാൻ നിരന്തരം പ്രശംസിച്ചിടും രക്ഷകാ

മറ്റൊന്നിലുമെൻമാനസം മഹത്വമാഗ്രഹിക്കൊലാ

 

അഗാധമപ്രമേയമാം ഈ സ്നേഹമർഹിക്കുന്നിദം

എൻ ദേഹം ദേഹി മാനസം സമ്പൂർണ്ണമായ് സമസ്തവും

 

സാഷ്ടാംഗം വീണു പാദത്തിൽ വണങ്ങിടുന്നു ഭക്തിയിൽ

നിനക്കും നിൻ പിതാവിന്നും മഹത്വം ദൈവാത്മാവിന്നും.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.