സ്തോത്രം പാടിടും ഞാൻ

സ്തോത്രം പാടിടും ഞാൻ

എന്നായുസ്സിൻ നാളെല്ലാം

നിൻദയ ഓർത്തെന്നെന്നും

നിന്നെ സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ

 

പാപത്തിന്നധീനതയിൽ കിടന്ന

ദുഷ്കർമ്മിയാമെന്നെ വിടുവിച്ചു

ഘോരവൈരിയിൻ ശിരസ്സിനെ

തകർത്തെനിക്കായ്

കീർത്തനം പാടുവാൻ കൃപ തന്നു

 

നിൻകൃപകൾ എത്ര മോഹനമേ

നിൻക്രിയകൾ എത്ര അഗാധമേ

എണ്ണമില്ലാത്ത സ്വർഗ്ഗീയ ദാനങ്ങളാൽ

ഏഴയെ അനുഗ്രഹിച്ചു കാത്തതിനാൽ

 

സന്തോഷത്തോടെന്നും വന്നിടുമേ

സംഗീതത്തോടെ നിൻ സന്നിധിയിൽ

ദൈനംദിനം നടത്തുന്ന വൻകൃപയ്ക്കായ്

നന്ദിയോടെന്നും ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമേ.