സ്തുതിച്ചിടുവതെന്താനന്ദം!

സ്തുതിച്ചിടുവതെന്താനന്ദം!

യേശുദേവനെ

സ്തുതിച്ചിടുവതെന്താനന്ദം!

ശ്രീയേശുദേവനെ

സ്തുതിച്ചിടുവതെന്താനന്ദം!

 

മോദമോടെ നാമേവരും

തിരുപ്പാദം തന്നിലത്യാദരം

വീണു വന്ദനം ചെയ്തുകൊണ്ടു

സന്തോഷ സംഗീതം ചേർന്നുപാടി

 

കാടുകേറിയൊരാടുപോലെ

ഞാനാടലോടുഴന്നീടവേ

തേടിവന്നെനിക്കെന്നുമാശ്രയം

നേടി മാറിലണച്ച ദേവനെ

 

ആയിരം പതിനായിരങ്ങളി-

ലാരിലുമതിസുന്ദരൻ

ആയിടുമഖിലാണ്ഡനായക-

നാശ്രിതേശ്വരനേശു ദേവനെ

 

പെരിയ ഖേദവും പീഡനങ്ങളും

പെരുകി വന്നിടും വേളയിൽ

തിരുച്ചിറകതിന്നുള്ളിലാശ്രയമരുളി

രക്ഷതരുന്ന ദേവനെ

 

ലോകജാതികളെങ്ങുമേവരു-

മാകെയാകുലരെങ്കിലും

ആശ്രിതർക്കമിതാർത്തിതീർത്തിടു-

മാർത്ത നാഥനാമേശുദേവനെ.