സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേ

സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേ

സ്തുതികളിലുന്നതനെ നാഥൻ

നാൾതോറും ചെയ്ത നന്മകളോർത്തു

പാടുക നീ എന്നും മനമേ (2)

 

അമ്മയെപ്പോലെ താതൻ

താലോലിച്ചണച്ചിടുന്നു

സമാധാനമായ് കിടന്നുറങ്ങാൻ

തന്റെ മാർവ്വിൽ ദിനം ദിനമായി

 

കഷ്ടങ്ങളേറിടിലും എനിക്കേറ്റ-

മടുത്ത തുണയായി

ഘോരവൈരിയിൻ നടുവിലവൻ

മേശ നമുക്കൊരുക്കുമല്ലോ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.