സ്തോത്രങ്ങൾ പാടി ഞാൻ വാഴ്ത്തിടുമേ

സ്തോത്രങ്ങൾ പാടി ഞാൻ വാഴ്ത്തിടുമേ

ദേവാധിദേവനെ രാജാധിരാജാവെ

വാഴ്ത്തി വണങ്ങിടുമേ

 

അത്ഭുതനിത്യസ്നേഹം എന്നിൽ

സന്തതം തന്നിടും ദൈവസ്നേഹം

എന്നും മാറാത്ത ദിവ്യ സ്നേഹം

എന്നിൽ വസിക്കും സ്നേഹം

 

ജ്യോതിയായ് കാണും സ്നേഹം ഉള്ളിൽ

ജീവൻ തന്നു എന്നെ വീണ്ടസ്നേഹം

ത്യാഗം സഹിച്ച ക്രൂശിൻ സ്നേഹം

ദിവ്യമധുര സ്നേഹം

 

മായാലോകത്തിൻ മോഹം തേടി

ശാപമേറ്റ എന്നെ വീണ്ടസ്നേഹം

എന്നെത്തേടിയ ദിവ്യസ്നേഹം

എന്നിൽ പെരുകും സ്നേഹം

 

ജീവനേകിയ സ്നേഹം സർവ്വലോകത്തിൻ

ശാപത്തെ നീക്കും സ്നേഹം

ജീവശക്തിയാം ക്രൂശിൻ സ്നേഹം

ഉള്ളം കവരും സ്നേഹം

 

വാക്കുമാറാത്ത സ്നേഹം തിരു-

വാഗ്ദത്തം തന്നെന്നെ നിർത്തും സ്നേഹം

സർവ്വ വല്ലഭനാമെൻ നാഥാ!

സ്തോത്രം സ്തുതി നിനക്കേ