തേനിലും മധുരം വേദമ

തേനിലും മധുരം വേദമല്ലാതി-

ന്നേതുണ്ടുചൊൽ തോഴാ

നീ സശ്രദ്ധമിതിലെ സത്യങ്ങൾ

വായിച്ചു ധ്യാനിക്കുകെൻ തോഴാ!

 

മഞ്ഞുപോൽ ലോകമഹികൾ മുഴുവൻ

മാഞ്ഞിടുമെൻ തോഴാ

ദിവ്യരഞ്ജിത വചനം ഭഞ്ജിതമാകാ

ഫലം പൊഴിക്കും തോഴാ

 

പൊന്നും വസ്ത്രങ്ങളും മിന്നും രത്നങ്ങളു-

മിതിന്നു സമമോ തോഴാ?

എന്നുംപുതുബലമരുളും അതിശോഭ കലരും

ഗതിതരുമന്യൂനം

 

തേനൊടു തേൻ കൂടതിലെ നൽതെളിതേ-

നിതിന്നു സമമോ തോഴാ?

ദിവ്യ തിരുവചനം നിൻദുരിതമകറ്റാൻ

വഴിപറയും തോഴാ

 

ജീവനുണ്ടാക്കും ജഗതിയിൽ ജനങ്ങൾ-

ക്കതിശുഭമരുളിടും

നിത്യജീവാത്മസൗഖ്യം ദേവാത്മാവരുളും

വഴിയിതു താൻ ന്യൂനം

 

കാനനമതിൽവച്ചാനന്ദരൂപൻ

വീണവനോടെതിർക്കേ ഇതിൻ

ജ്ഞാനത്തിൻ മൂർച്ച സ്ഥാനത്താലവനെ

ക്ഷീണിപ്പിച്ചെന്നോർക്ക

 

പാർത്തലമിതിലെ ഭാഗ്യങ്ങളഖിലം

പരിണമിച്ചൊഴിഞ്ഞിടിലും

നിത്യപരമേശവചനം പാപിക്കു ശരണം

പരിചയിച്ചാൽ ന്യൂനം.