ഇതെന്തു ഭാഗ്യമേശുനാഥനോടു

ഇതെന്തു ഭാഗ്യമേശുനാഥനോടു ചേർന്നു ഞാനിതാ!

ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠനാഥനെന്റെ മിത്രമായ് ഭവിച്ചു ഹാ!

 

ഒരിക്കലും പിരിഞ്ഞു പോയിടാത്തൊരുറ്റ സ്നേഹിതൻ

ശരിക്കു സൽപ്രബോധനങ്ങൾ തന്നു താങ്ങിടുന്നവൻ

തനിക്കു തുല്യനില്ല ഭൂവിലന്യനിത്ര നല്ലവൻ

 

കരുത്തനാമവൻ കരത്തിനാൽ പിടിച്ചിരിക്കയാൽ

ഒരുത്തനും പിടിച്ചു വേർപിരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിടാ

വിരുദ്ധമായ് വരുന്നതൊന്നുമേതുമേ ഭയന്നിടാ

 

അനാഥനല്ല ഞാനിനിയനുഗ്രഹാവകാശിയായ്

അനാദി നിർണ്ണയപ്രകാരമെന്നെയും വിളിക്കയായ്

വിനാശമില്ലെനിക്കിനിയനാമയം വസിച്ചിടാം

 

നശിക്കുമീ ധരയ്ക്കുമീതിലുള്ളതൊക്കെയെങ്കിലും

നശിക്കയില്ല നാഥനാമവന്റെ വാക്കൊരിക്കലും

വസിച്ചിടാമതിൽ രസിച്ചു വിശ്വസിച്ചു നിശ്ചലം

 

പ്രമോദമെന്നു ഭൂമയർ ഗണിച്ചിടുന്നതൊക്കെയും

പ്രമാദമെന്നറിഞ്ഞു ഞാനവന്നടുത്തണഞ്ഞതാൽ

പ്രസാദമുള്ളതെന്തവന്നതെന്നറിഞ്ഞമർന്നിടാം