ക്രിസ്തേശുവിന്റെ സേനയിൽ ഞാൻ

ക്രിസ്തേശുവിന്റെ സേനയിൽ ഞാൻ ചേർന്നു നിൽക്കുന്നു

തൻരക്തമാം കൊടികരത്തിലേന്തിസ്സധൈര്യമായ്

ജഗത്തിൻ നായകാ! ദരിദ്രനായ ഞാൻ

ഇരിക്കും നാളെല്ലാം നിന്നുടെ കാരുണ്യം

പുകഴ്ത്തും സർവ്വവും നിനക്കായർപ്പിക്കും

നമിക്കും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ

 

ലോകത്തിനാശിസ്സേകിടും നിൻക്രൂശിൻ വചനം

ആവുന്നമട്ടിലോതുവാൻ നിസ്തർക്കമായെങ്ങും

എനിക്കായ് പീഡകൾ സഹിച്ച നാഥനേ

സ്മരിക്കും നേരത്തിൻ ദുർഘടമേതിലും

ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ താണുപോകുന്നില്ല ഞാൻ

യേശുവിൻ കരബലത്താൽ

 

വിശ്വാസപ്പോരിൽ മുമ്പനായ് ഞാൻ നിൽക്കും, ദൈവത്തിൻ

നിശ്വസ്തവാക്കാം വാളിനാൽ ഹനിപ്പേൻ വൈരിയെ

ശക്തരാം വീരന്മാർ ജീവനെ ത്യജിച്ചും

സത്യത്തെക്കാത്തൊരിപ്പോർക്കള സ്ഥാനത്തിൽ

രക്തത്തിന്നന്ത്യമാം തുളളിയും ചിന്തി ഞാൻ ക്രിസ്തനെയനുകരിക്കും

 

കെട്ടീടുമേ അരയ്ക്കു സത്യമെന്നകച്ച ഞാൻ

ധരിക്കുമേ സുനീതിയാം കവചവും സദാ

തൻ സുവിശേഷത്തിൻ യത്നമെൻ ചെരിപ്പും

രക്ഷ എൻ ചാരുവാം തലക്കോരികയും

വിശ്വാസഖേടവും ധരിച്ചു പോരുവെൻ

ഉഗ്രമാം ആത്മയുദ്ധത്തിൽ

 

ഒട്ടല്ല വന്നു തട്ടിടും വൻപട്ടിണിയിലും

വിട്ടോടുവാൻ തുനിഞ്ഞുകൂടാ കഷ്ടങ്ങളിലും

കഷ്ടമുണ്ടാകിലും കർത്തനെ നോക്കി ഞാൻ

ശത്രുവിൻ കൂട്ടത്തെവെട്ടി മുന്നോട്ടു താൻ

തുഷ്ടി പൂണ്ടേറണം സൈന്യനാഥൻ തരും

ആജ്ഞകൾ കാത്തു ജീവിപ്പാൻ

 

ഉള്ളിന്നു ദുഃഖമേറ്റൊലാ കുടുംബ ഭാരത്താൽ

കള്ളിന്നു ശത്രുവാകണം സുബോധം പാലിപ്പാൻ

ഭാരമെല്ലാമെൻ രാജനെടുക്കുന്നു

ഞാനതു ചുമന്നാൽ ഭോഷത്തം ഭോഷത്തം

ജീവൻ വെടിഞ്ഞാലും ശത്രു എൻരാജ്യത്തു

കാലൂന്നാനിടവരൊല്ലാ

 

യൂദ്ധങ്ങളൊഴിഞ്ഞെത്തുമെ ഞാൻ രാജധാനിയിൽ

എൻകർത്തനപ്പോളേകുമെൻ വിരുതു സർവ്വവും

തൽക്ഷണം തന്നുടെയോമന തൃക്കരം

മുത്തി ഞാൻ വാങ്ങുമേയെൻ വിരുതൊക്കെയും

നിത്യമായ് ശോഭിപ്പാൻ സത്യമായ് മോദിപ്പാൻ

സ്വർഗികൾ ചുറ്റി നിൽക്കവേ.