സ്തുതിക്കും ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും

സ്തുതിക്കും ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും

യേശുദേവനെ സ്തുതിക്കും

പുകഴ്ത്തും ഞാനെന്നും പുകഴ്ത്തും

ദേവദേവനെ പുകഴ്ത്തും

 

പാപമാം ചേറ്റിൽ നിന്നുയർത്തി

പാറയാം ക്രിസ്തുവിൽ നിറുത്തി

പാടുവാൻ പുതിയൊരു പാട്ടും

നൽകിയ നാഥനെ സ്തുതിക്കും

 

മരുവിലും അവൻ വഴി നടത്തും

കരുണയിൻ കരങ്ങളാൽ കാക്കും

കരുമനകളിലും നൽതുണയായ്

വരുമതാൽ തീരുമെൻ ഭാരം

 

പാരിലെൻ ജീവിതകാലം പരൻവേല

ചെയ്തു ഞാൻ തീർക്കും

ഒടുവിലെൻ വീട്ടിൽ ചെന്നണയും

പ്രിയന്റെ മാറിൽ ഞാൻ മറയും.