എന്നും എന്നെന്നും എന്നുടയവൻ

എന്നും എന്നെന്നും എന്നുടയവൻ

മാറാതെ കൃപ തീരാതെ

 

കെട്ടമകനെപ്പോലെ ദുഷ്ടവഴികളിലെ

ന്നിഷ്ടംപോൽ ഞാൻ നടന്നു എന്നെ

കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മുത്തമിട്ടങ്ങു

സ്വീകരിപ്പാനിഷ്ടപ്പെടുന്നപ്പനാം

 

എല്ലാം തുലച്ചു നീച പന്നിയിൻ തീറ്റ തിന്നു

വല്ലാതെ നാൾ കഴിച്ചു എന്നെ

തള്ളാതെ മേത്തരമാമങ്കിയും

മോതിരവുമെല്ലാം തരുന്നപ്പനാം

 

പാപച്ചെളിക്കുഴിയിൽ വീണു മരിച്ചവൻ ഞാൻ

വീണ്ടുംജീവൻ ലഭിച്ചു തീരെ

കാണാതെ പോയവൻ ഞാൻ

കണ്ടുകിട്ടി മഹത്വം മുറ്റും നിനക്കപ്പനേ!

 

അപ്പാ നിൻ വീട്ടിലിനിയെക്കാലവും

വസിക്കുമിപ്പാപി നിന്നടിയൻ എനിക്കി-

പ്പാരിൻ ലാഭമെല്ലാം ചപ്പാണെൻ

ദൈവമേ നിൻതൃപ്പാദമെൻ ഗതിയേ.