എന്നിൽ കനിവേറും ശ്രീയേശു

എന്നിൽ കനിവേറും ശ്രീയേശു

മനുവേലൻ താനെന്നും മാധുര്യവാൻ

ഓ.... എന്നും മാധുര്യവാൻ

അവന്നരികിൽ വന്നതിനാലെന്താശ്വാസമായ്

 

എന്തൊരാശ്വാസമായ്

തന്റെ തിരുമുഖം കാണുന്നതാനന്ദമായ്

പരമാനന്ദമായ്

 

എന്തിന്നലയുന്നു ഞാൻ പാരിൽ

വലയുന്നു താൻ പാരം മതിയായവൻ

ഓ.... എന്നും മതിയായവൻ

അവൻ കരുതിടുന്നെനിക്കായിട്ടെന്നാളുമേ

 

അവൻ എന്നാളുമേ

തന്റെ തണലിൽ ഞാനണയുമ്പോൾ വിശ്രാമമേ

എന്തു വിശ്രാമമേ!

 

മന്നിൽ പരദേശിയാണെന്നാൽ

സ്ഥിരവാസമോ

വിണ്ണിൽ ആയിടുമേ

ഓ....വിണ്ണിൽ ആയിടുമേ

അന്നാൾ വരെയും ഞാനവന്നായി പാർത്തിടുമേ

 

ഭൂവിൽ പാർത്തിടുമേ

പിന്നെ വരും താനന്നവനോടു ചേർന്നിടുമേ

ഞാനും ചേർന്നിടുമേ.