സുവിശേഷമറിയിപ്പാനഭിമാനം

സുവിശേഷമറിയിപ്പാനഭിമാനം

സവിശേഷം തോന്നുന്നു

ഹൃദി പരമാർത്ഥം

 

നിയതം രക്ഷയ്ക്കു ദിവ്യശക്തിയതു

ദയയെഴും സത്യദൈവത്തിൻ സന്ദേശം

 

കഠിന കിരാതവർഗ്ഗം പോലുമിതിൻ

പ്രതിഭയാൽ ദിവ്യഗുണങ്ങളുള്ളോരായ്

 

പരമാനന്ദപ്രദമാമുപദേശം

ധരണിയിലിതിന്നു സമമില്ലേതും.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.