കൃപയാൽ കൃപയാൽ കൃപയാൽ

കൃപയാൽ കൃപയാൽ കൃപയാൽ ഞാൻ ദൈവമകനായ്

അത്ഭുതമത്ഭുതമേ, അത്ഭുതമത്ഭുതമേ

 

ശാപം നിറയും ധരണിയിൽ നീച

പാപിയായ് പിറന്ന ദ്രോഹി ഞാൻ

എന്നെയും സ്നേഹിക്കയോ തമ്പുരാൻ

എന്നെയും സ്നേഹിക്കയോ!

 

കാണ്മീൻ നാം നിജസുതരായ് വരുവാൻ

ദൈവം നൽകിയ സ്നേഹമേ

ഇത്ര മഹാ സ്നേഹം ധരയിൽ

വേറെന്തിതുപോലെ

 

അഴിയും ലോകജനങ്ങളിൽ സ്നേഹം

പൊഴിയും പുല്ലിൻപൂക്കൾപോൽ

വാടാത്ത സ്നേഹം കുരിശിൽ

കാണുന്ന സ്നേഹം!