സുവിശേഷം അതു ജയിക്കുമേ,

സുവിശേഷം അതു ജയിക്കുമേ,

അതു ജയിക്കുമേ എന്നും ജയിക്കുമേ

 

പോകുവിൻ നിങ്ങൾ എൻസുവിശേഷം

ഓതിടുവാനായ് ലോകമശേഷം

യേശുനാഥനീ സന്ദേശം

ഏകുകയാൽ പോക നാം

 

കാൽവറി മലയിൽ കൈവന്ന വിജയം

കാഹളനാദം മുഴക്കി സമ്മോദം

യെരിഹോവിൻ നേരേയുള്ള

പോരിന്നായി പോയിടാം

 

ഏറുന്നു ദുരിതം ധരയിലെന്നതിനാൽ

യേശുവിൻ വരവു വേഗമെന്നറിയാം

ദാസരായ് തൻവേലയിൽ പ്ര-

വാസകാലം പാർത്തിടാം

 

മന്നിതിലിതിനെതിരധികമുണ്ടാകും

ഒന്നിലും നാം ഭയന്നിടുക വേണ്ട

സൈന്യനാഥൻ കൂടെയുണ്ട്

മുന്നിലായി നിർണ്ണയം

 

പ്രതിനിധിസേവ തുടരാമിന്നാളിൽ

പ്രതിഫലമിതിനുണ്ടധികമന്നാളിൽ

പ്രാണനാഥന്നായ് നമുക്കു

പ്രാണനും ത്യജിച്ചിടാം.