ഭക്തരിൽ വാത്സല്യമുള്ള ദൈവമേ നിൻ പ്രിയനാമീ

ഭക്തരിൽ വാത്സല്യമുള്ള ദൈവമേ നിൻ പ്രിയനാമീ

മർത്യനിൽ കനിഞ്ഞു ശക്തി നൽകണം- ലോക

ശക്തിയെ ജയിച്ചു ജീവിച്ചിടുവാൻ

 

അന്ധകാരപ്രഭു തന്റെ തന്ത്രമോരോരോ വിധത്തിൽ

ചന്തമോടയച്ചിടുന്നു സന്തതം- എന്റെ

ബന്ധുവേ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ നിൻ ഹിതം

 

ആരുമെൻ ജീവിതപാത തുച്ഛമാക്കിടാത്തവണ്ണം

കാര്യമായെൻ നില നിന്നിൽ കാക്കണം- എന്നിൽ

സാരമാം സൽഗുണങ്ങൾ വിളങ്ങണം

 

ക്രിസ്തുവിൻ പ്രത്യക്ഷത നാളെത്രയും വേഗത്തിലെന്ന-

ങ്ങോർത്തു ഞാൻ നിത്യവും കാത്തിരിക്കണം- നല്ല

ശ്രദ്ധയോടെൻ ജീവിതം നയിക്കണം.