കർത്തൃകാഹളം യുഗാന്ത്യകാലത്തിൽ

 

കർത്തൃകാഹളം യുഗാന്ത്യകാലത്തിൽ ധ്വനിക്കുമ്പോൾ

നിത്യമാം പ്രഭാതശോഭിതത്തിൻ നാൾ

പാർത്തലേ രക്ഷപെട്ടോരക്കരെക്കൂടി ആകാശേ

പേർ വിളിക്കും നേരം കാണുമെൻ പേരും

 

പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും (3)

പേർ വിളിക്കും നേരം കാണുമെൻ പേരും

 

ക്രിസ്തനിൽ നിദ്രകൊണ്ടോരീ ശോഭിത പ്രഭാതത്തിൽ

ക്രിസ്തൻ ശോഭ ധരിപ്പാനുയിർത്തു തൻ ഭക്തർ

ഭവനേ ആകാശമപ്പുറം കൂടിടുമ്പോൾ

പേർ വിളിക്കും നേരം കാണുമെൻ പേരും

 

കർത്തൻ പേർക്കു രാപ്പകൽ അദ്ധ്വാനം ഞാൻ ചെയ്തിങ്ങനെ

വാർത്ത ഞാൻ ചൊല്ലിടട്ടെ തൻ സ്നേഹത്തിൻ

പാർത്തലത്തിൽ എന്റെ വേല തീർത്തു ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ

പേർ വിളിക്കും നേരം കാണുമെൻ പേരും.