യേശുവിൻ നാമം ശാശ്വതനാമം

യേശുവിൻ നാമം ശാശ്വതനാമം

ക്ലേശമശേഷവും നീക്കും നാമം

വിശ്വസിക്കുന്നവർ നാം ആശ്രയിക്കുന്നതും

ആനന്ദിക്കുന്നതും ആശ്വസിക്കുന്നതുമായ നാമം

അനുദിനം പുകഴ്ത്തുക നാം അ അ

 

ചിന്മയനാമം നൻമയിൻ ധാമം

കന്മഷക്കൂരിരുളിൻ വിരാമം

മന്നിലിതിന്നു സമം ഉന്നതമാമംഗീകൃത നാമം

അന്യമില്ലെന്നതു നിർണ്ണയമാം

അനുദിനം പുകഴ്ത്തുക നാം അ അ

 

തൻതിരുനാമം എന്തഭിരാമം

ആതുരർക്കാനന്ദമാം വിശ്രാമം

ഭക്തരിന്നുൾപ്രേമം വൻതിരയേറും സിന്ധുവാം ലോകം

താണ്ടുവതിന്നുതകുന്ന നാമം

അനുദിനം പുകഴ്ത്തുക നാം അ അ

 

ഏതൊരു നാവും യേശുവിൻ നാമം

ഓതിടും നാൾവരുന്നെന്തുകേമം

നിരുപമം നിസ്സീമം ആരുമവൻ തൃപ്പാദപ്രണാമം

ചെയ്തിടുമന്നഭിവന്ദ്യനാമം

അനുദിനം പുകഴ്ത്തുക നാം അ അ.