എന്റെ ജീവിതം യേശുവിനായി

എന്റെ ജീവിതം യേശുവിനായി

ഏകുന്നു ഏകുന്നു ഏകുന്നു ഞാൻ

 

എനിക്കവനേകിയ ആരോഗ്യവും

എനിക്കവനേകിയ ആയുസെല്ലാം

എനിക്കവനേകിയ നന്മയെല്ലാം

ഏകുന്നു ഏകുന്നു തൻപാദത്തിൽ

 

എനിക്കവനേകിയ ധനമഹിമ

എനിക്കവനേകിയ മനസുഖവും

എനിക്കവനേകിയ നന്മയെല്ലാം

ഏകുന്നു ഏകുന്നു തൻപാദത്തിൽ

 

എനിക്കവനേകിയ താലന്തുകൾ

എനിക്കവനേകിയ കഴിവുകളും

എനിക്കവനേകിയ നന്മയെല്ലാം

ഏകുന്നു ഏകുന്നു തൻപാദത്തിൽ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.