വാഴ്ത്തും ഞാൻ യഹോവയെ

വാഴ്ത്തും ഞാൻ യഹോവയെ

സർവ്വകാലവും മുദാ

സ്തോത്രമെപ്പോഴും മമ

നാവിൽനിന്നുയർന്നിടും

 

എന്നുള്ളം പ്രശംസി-

ച്ചിടുന്നെന്നും യഹോവയിൽ

മന്നിലെളിയോരഭി-

നന്ദിച്ചിടുമായത്

 

എന്നോടൊത്തു ചേർന്നു മ-

ഹത്വം നൽക ദേവന്നു

ഒന്നായ് ചേർന്നു നാം തിരു-

നാമത്തെയുയർത്തുക

 

ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്നവൻ

നൽകിയുത്തരമുടൻ

എൻഭയങ്ങൾ സർവ്വവും

പോക്കി വീണ്ടെടുത്തു മാം

 

തന്നെ നോക്കിയോർക്കു പ്ര-

കാശം വന്നവർ മുഖം

ഒന്നിലെങ്കിലുമിട

വന്നതില്ല ലജ്ജിപ്പാൻ

 

സാധു ഞാൻ കരഞ്ഞതു

കേട്ടു ദേവനെന്നുടെ

ബാധയൊക്കെയിൽ നിന്നു-

മേകി രക്ഷ പൂർണ്ണമായ്

 

ദൈവദൂതനെപ്പോഴും

ഭക്തന്മാരുടെ ചുറ്റും

കാവൽ നിന്നു ഹാ! വിടു-

വിച്ചിടുന്നു ശക്തിയാൽ

 

ദൈവം നല്ലവനെന്ന

തേവരും രുചിക്കുവിൻ

ഏവൻ തന്നെ നമ്പുമോ

നൂനം ഭാഗ്യവാനവൻ.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.