നിൻതിരു വചനത്തിൽ നിന്നത്ഭുതകാര്യങ്ങൾ

നിൻതിരു വചനത്തിൽ നിന്നത്ഭുതകാര്യങ്ങൾ

ചന്തമായ് ഗ്രഹിപ്പതിന്നു നിൻതുണ നൽകീശോ

 

അന്ധകാര രാജനെന്റെ ചിന്ത കലക്കാതെ

കാന്താ! നിൻ ചിന്തയെന്നിൽ തന്നാദ്യന്തം പാലിക്ക

 

സത്യവചനത്തിൽ നിന്നു നിത്യജീവവാക്യം

ചിത്തേ പതിപ്പിച്ചിടുക ശുദ്ധാത്മനായകാ!

 

വിശ്വാസത്തോടെന്നുള്ളിൽ നിൻ നിശ്വാസമൊഴികൾ

നിശ്ചയമായ് കലർന്നെനിക്കാശ്വാസമുണ്ടാവാൻ.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.