മഹാത്ഭുതം മഹോന്നതം

മഹാത്ഭുതം മഹോന്നതം

മാ പാപിയെന്നെ നീ

മാറോടണച്ച സ്നേഹമേ

മാറാത്ത സ്നേഹമേ

 

അനാഥനല്ല ഞാനിനി

നിൻപ്രിയ സൂനുവാം

അനാദിയന്ത സ്നേഹത്താൽ

വിനാശം പോക്കി നീ

 

കണ്ണീരിൻ താഴ്വരയിലും

വൻ കൂരിരുളിലും

കാണും ഞാൻ നാഥാ നിൻ കൃപാ-

കരങ്ങൾ സർവ്വദാ

 

നിൻ സന്നിധിയണയുമ്പോൾ

നിൻപാദം ചേരുമ്പോൾ

നിരന്തരം ഞാൻ പാടിടും

നിസ്സീമമാം സ്നേഹം.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.