വേലയ്ക്കു വേലയ്ക്കു ദൈവദാസന്മാർ നാം

വേലയ്ക്കു വേലയ്ക്കു ദൈവദാസന്മാർ നാം

ക്രിസ്തൻ കാണിച്ച പാത നാം പിൻചെല്ലണം

ഇങ്ങു വാഴാൻ അല്ല ശുശ്രൂഷ ചെയ്‌വാൻ

ഇഹത്തിൽ പിറന്നു സ്വർഗ്ഗരാജാവു താൻ

 

യത്നിക്ക, യത്നിക്ക, തേടുക, നേടുക

ആശിക്ക, പ്രാർത്ഥിക്ക കർത്താവു വരും വേഗത്തിൽ

 

വേലയ്ക്കു വേലയ്ക്കു ചുറ്റും നോക്കുക നാം

എങ്ങും വാഴും അസത്യത്തെ പോക്കുക നാം

സർവ്വസൃഷ്ടിയും യേശുവെ കാണും വരെ

ഉയർത്തിടുക നാം സത്യമാം കൊടിയെ

 

വേലയ്ക്കു വേലയ്ക്കു ദൈവദ്രോഹങ്ങളും

വ്യാജമാർഗ്ഗങ്ങൾ നാശത്തിൻ മോഹങ്ങളും

ദൈവഭൂമിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നോർ സമയേ

സ്വസ്ഥത യോഗ്യമോ ക്രിസ്തൻ ദാസന്മാരേ!

 

വേലയ്ക്കു വേലയ്ക്കു ഇന്നു രക്ഷയിൻ നാൾ

എങ്കിലും നിത്യവും പാപശിക്ഷകളാൽ

ആയിരം ആയിരം നശിച്ചിടുന്നിതാ

രക്ഷിപ്പാൻ രക്ഷിപ്പാൻ എൻ സഹോദരാ! വാ

 

വേലയ്ക്കു വേലയ്ക്കു ഓരോ കഷ്ടങ്ങളും

പരിഹാസങ്ങൾ ഹിംസകൾ നഷ്ടങ്ങളും സഹിച്ചും

വഹിച്ചും കൊണ്ടദ്ധ്വാനിക്ക നാം

എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ സത്യസേവകരാം

 

വേലയ്ക്കു വേലയ്ക്കു പിന്നെ സ്വസ്ഥതയും

കർത്തൻ ദാസരാം നാം നിത്യം ആസ്വദിക്കും

എൻ സന്തോഷത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുക

എന്നു താൻ അരുളിച്ചെയ്യും ഹല്ലേലുയ്യാ.