ശുദ്ധിക്കായ് നീ യേശു സമീപേ പോയോ?

ശുദ്ധിക്കായ് നീ യേശു സമീപേ പോയോ?

കുഞ്ഞാട്ടിൻ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചോ?

പൂർണ്ണാശ്രയം തന്റെ കൃപയിലുണ്ടോ?

യേശുവിൽ ശുദ്ധി നീ പ്രാപിച്ചോ?

 

കുളിച്ചോ?..... കുഞ്ഞാട്ടിൻ

ആത്മശുദ്ധി നൽകും രക്തത്തിൽ

ഹിമംപോൽ നിൻഅങ്കി നിഷ്കളങ്കമോ?

കുഞ്ഞാട്ടിൻ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചോ?

 

അനുദിനം രക്ഷകങ്കൽ ചേരുന്നോ?

കുഞ്ഞാട്ടിൻ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചോ?

യേശുവിൽ സദാ നീ വിശ്രമിക്കുന്നോ?

കുഞ്ഞാട്ടിൻ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചോ?

 

കർത്തൻ വരവിൽ നിൻ അങ്കി ശുദ്ധമോ?

ശുദ്ധമേ വെണ്മയായ് കാണുമോ?

സ്വർപുരത്തിൽ വാസം നീ ചെയ്തിടുമോ?

രക്തത്താൽ ശുദ്ധനായ് കാണുമോ?

 

പാപക്കറയേറ്റ അങ്കി നീക്കഹോ!

കുഞ്ഞാട്ടിൻ രക്തത്തിൽ കുളിക്ക

അശുദ്ധർക്കു ജീവജലമുണ്ടല്ലോ

കുഞ്ഞാട്ടിൻ രക്തത്തിൽ കുളിക്ക.