എന്നും നല്ലവൻ

എന്നും നല്ലവൻ

യേശു എന്നും നല്ലവൻ

ഇന്നലെയുമിന്നുമെന്നു-

മന്യനല്ലവൻ

 

ഭാരമുള്ളിൽ നേരിടും

നേരമെല്ലാം താങ്ങിടും

സാരമില്ലെന്നോതിടും

തൻ മാറിനോടു ചേർത്തിടും

 

സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കവേ

കമ്പമുള്ളിൽ ചേർക്കവേ

തമ്പുരാൻ തിരുവചന-

മോർക്കവേ പോമാകവേ

 

ഉലകവെയിൽ കൊണ്ടു ഞാൻ

വാടിവീഴാതോടുവാൻ

തണലെനിക്കു തന്നിടുവാൻ

വലഭാഗത്തായുണ്ടുതാൻ

 

വിശ്വസിക്കുവാനുമെ

ന്നാശവച്ചിടാനുമീ

വിശ്വമതിലാശ്വസിക്കാ-

നാശ്രയവുമേശു താൻ

 

രാവിലും പകലിലും

ചേലൊടു തൻ പാലനം

ഭൂവിലെനിക്കുള്ളതിനാൽ

മാലിനില്ല കാരണം.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.