യേശുവിൻ സാക്ഷികൾ നാം

യേശുവിൻ സാക്ഷികൾ നാം

സുവിശേഷത്തിൻ സേനകൾ നാം

ജയ് ജയ ഗീതം ശുഭനാദം

സുവിശേഷം (2)

 

പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു

ദൈവം പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു

നല്ല സന്ദേശം നമ്മുടെ ദേശം

എങ്ങുമേ അറിയിക്ക നാം

 

ദൈവത്തിൻ മഹത് സ്നേഹം

ഏകജാതനെത്തന്ന സ്നേഹം

കൽമനം മാറ്റും നന്മകളൂറ്റും

കൃപയുടെയുറവിടമാം

 

ലജ്ജിതരാകേണ്ട

ലവലേശവും ഭയം വേണ്ടാ

ദൈവിക ശക്തി പാപിക്കു മുക്തി

നൽകുന്നു സുവിശേഷം

 

വേറൊരു സുവിശേഷം

ഇല്ല പാരിതിലിന്നശേഷം

പാപികൾ സ്വർഗ്ഗം പൂകുന്നമാർഗ്ഗം

മറ്റില്ലെന്നറിയിക്ക നാം.