കാത്തിടും പരനെന്നെ

കാത്തിടും പരനെന്നെ കരുണയോടവനെന്നും

കരളലിഞ്ഞു തൻതിരുക്കരങ്ങളാൽ

ഭരിച്ചു കാക്കും താനെന്നേക്കും

 

ചരമനാൾ വരെ മാറ്റമെന്നിയേ

പരമനിശ്ചയം മൂലം

പരമൻ നീയെന്നെ പരിപാലിച്ചുകൊ-

ണ്ടിരുന്നിടുമെന്നും നിർണ്ണയം

 

തിരുമുഖമെന്നെ നോക്കിയിരിപ്പതതി

ധൈര്യത്തിനു ഹേതുവാം

മരണനിഴലിൻ വഴിയിൽകൂടി ഞാൻ

നടന്നാലും തെല്ലും ഭയപ്പെടാ

 

അഴിയാതുള്ളൊരു ജീവശക്തിയിൽ

പുതുജനനത്തിൻ മക്കളായ്

തിരുവചനത്താൽ ജനിപ്പിച്ചാത്മിക

പുതുക്കം തന്നെന്നെ കാക്കുന്നു

 

ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നെന്നറിയുന്നുണ്ടു ഞാനിന്ന്

അവനെനിക്കുള്ളോരുപനിധി

പരമവസാനം വരെ സൂക്ഷിക്കും.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.