ദൈവമാം യഹോവയെ

ദൈവമാം യഹോവയെ സ്തുതിക്ക തന്റെ മന്ദിരേഓ

വാനഗോള സംവിധാനമേനി കണ്ടു വാഴ്ത്തുക

 

ധന്യമായ തന്റെ വേല മന്നിൽ രക്ഷ തന്നു ഹാ!

ഉന്നതന്റെ വൻ കൃപയ്ക്കു മുന്നിൽ നമ്മൾ വാഴ്ത്തണം

വൻമഹിമയുള്ള തന്റെ നാമമെത്ര വന്ദ്യമേ

 

കാഹളങ്ങളുച്ചനാദ ഭംഗിയിൽ മുഴങ്ങണം

വീണമീട്ടിപ്പാടൂ നമ്മൾ മോദഗീതമങ്ങനെ

കിന്നരത്തിനുള്ള കമ്പിയീണമേകി നിൽക്കണം

 

തപ്പുവാദ്യമൊപ്പമുള്ള ചിട്ടകൾ ചമയ്ക്കണം

തന്ത്രി നാദമെന്നു വേണ്ടവേണുനാദമോടെയും

നൃത്തഗാനമോടു നമ്മൾ സ്തോത്രമേകി വാഴ്ത്തണം

 

കരങ്ങൾ കൊട്ടിയുച്ചനാദ ഭംഗിയിൽ പുകഴ്ത്തണം

വല്ലഭന്റെ നല്ല നാമമെന്നുമെന്നുമുന്നതം

ജീവനുള്ളതൊക്കെയും യഹോവയെ വണങ്ങണം.