കർത്താവേ! നിൻ പാദത്തിൽ

കർത്താവേ! നിൻ പാദത്തിൽ

ഞാനിതാ വന്നിടുന്നു

എന്നെ ഞാൻ സമ്പൂർണ്ണമായ്

നിൻകയ്യിൽ തന്നിടുന്നു

 

എല്ലാം ഞാൻ ഏകിടുന്നെൻ

മാനസം, ദേഹി, ദേഹം

നിൻഹിതം ചെയ്തിടുവാൻ

എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു

 

പോകട്ടെ നിനക്കായ് ഞാൻ

പാടു സഹിച്ചിടുവാൻ

ഓടട്ടെ നാടെങ്ങും ഞാൻ

നിൻനാമം ഘോഷിക്കുവാൻ

 

ഹല്ലെലുയ്യാ മഹത്വം!

സ്തോത്രമെൻ രക്ഷകനു

ഹല്ലെലുയ്യാ കീർത്തനം

പാടും ഞാൻ കർത്താവിന്നു.