നീയെൻ സ്വന്തമേ എന്താനന്ദമേ!

നീയെൻ സ്വന്തമേ എന്താനന്ദമേ!

ജീവൻ തന്നൊരു നാഥാ എന്നുമേ!

അതിസുന്ദരൻ നീയെൻ നിത്യാനന്ദമേ

നിത്യാനന്ദമേ!

 

പാപത്തിൻ ഭാരമാകവേ നിൻമേൽ

കുരിശതിൽ ഞാൻ കണ്ടേ ഹാ കുരിശതിൽ

ഞാൻ കണ്ടേ! ആ ദിനം മുതലെന്നാധികളകന്നു കൈവന്നെനിക്കു ഭാഗ്യം

 

നീയെൻ സങ്കേതം ജീവന്റെ ബലവും

ഭയമെന്തിന്നീയുലകിൽ ഹാ ഭയമെന്തിന്നീയുലകിൽ?

കരുമനകളിലും കരുണയോടരികിൽ

കാണുന്ന തുണ നീയേഹാ!

 

ഈ ദിവ്യസ്നേഹം തന്നിൽ നിന്നെന്നെ

വേർതിരിപ്പാനാമോ ഹാ വേർതിരിപ്പാനാമോ?

ആപത്തും വാളും മൃതിയും വന്നാലും

ആവതല്ലൊരു നാളുംഹാ!

 

നിൻതിരുനാമം എന്നാളുമടിയൻ

പാടിപ്പുകഴ്ത്തിടുമേ ഹാ പാടിപ്പുകഴ്ത്തിടുമേ

നിൻതിരുമുഖം ഞാൻ കണ്ടിടുമൊരുനാൾ

ഹല്ലേലുയ്യാ ആമേൻ ഹാ!